zondag 24 januari 2010

Moslim VS Infidel, een dovemansgesprek (3)


Dit is de derde blogpost waarin een islamist en een infidel (kufar of kafir, ik dus) met mekaar in debat gaan, of moeten we eerder spreken van een dovemansgesprek? Het eerste deel, dat bestaat uit diverse mails heen en terug vindt u hier: naar deel 1. Het tweede deel, dat bestaat uit diverse mails heen en terug vindt u hier: naar deel 2 . Voel u vrij om onderaan in de "comments" uw op- en aanmerkingen te ventileren.

AAN KAFIR HARBY

L.S.,

Je raakt steeds meer in het nauw. Daarom ga je over op dingen die er niet toe doen en probeer je zand in de ogen te strooien: waarom ik L.S. gebruik of wat mijn etnische achtergrond is. En opnieuw is merkbaar wat voor een zieke paranoïde geest je hebt. Op basis van alleen je aannames beweer je dat ik me richt tot mijn achterban of dat ik me bezig moet houden met duizenden jaren oude heidense gebruiken in plaats van met de islam. En dan krijg je misplaatste tirades die jou nog verder in mijn achting doen dalen.

Merk je wat je doet ? Je denkt alles al van me te weten - net zoals je alles van alle moslims al weet - en je vragen zijn bedoeld om je vooroordelen te bevestigen. Je weet al helemaal zeker dat je gelijk hebt en al het tegenovergestelde wordt meteen van tafel geveegd. Wanneer wat ik of andere moslims zeggen niet overeenkomt met wat je al dacht maak je ons uit voor bedriegers en leugenaars.

De discussie is niet gericht op WAT ik zeg maar op WIE ik ben. In plaats van dat je bewering A los analyseert op waarheidsgehalte maak jij je druk over wie nou A zegt.

Je vragen over joden, de rechtsstaat enz. hebben ook dat beschuldigende, vooringenomen karakter. Jij weet al helemaal zeker dat ik joden haat en liever Taliban-wetgeving heb. Als ik het tegendeel beweer ben ik een bedrieger. Waarom zou ik dan antwoord geven ?

"Wanneer iemand citeert uit koran, sunnah of hadith en het citaat staat de islamist niet aan of zet hem schaakmat, dan volgt steevast het verwijt dat hij, vuile kuffar, die teksten niet correct kan interpreteren, want hij begrijpt het Arabisch niet, en ook al leert hij het Arabisch, dan nog begrijpt hij er geen yota van."

Dat is totaal mijn punt niet. Lees nog een keer wat ik geschreven heb. Ik heb gezegd dat onder goed ingelichte, Arabisch sprekende moslims géén unanimiteit bestaat over de interpretaties van koran, hadith en fiqh.

Laten we de Bijbel als voorbeeld nemen en twee groepen exegeten bekijken:
a. Mensen die het Hebreeuws, Grieks en Latijn goed beheersen, zich al decennia in de stof hebben verdiept en ook goed op de hoogte zijn van de kennis van hun voorgangers.
b. Mensen die duidelijk anti-Bijbel zijn, alleen met vertalingen kunnen werken en zich niet in kunnen leven in wat de Bijbel werkelijk betekent voor joden en christenen.

Een beetje common sense vertelt je dat groep (a) een betere autoriteit is. Dat betekent niet dat groep (a) bij voorbaat gelijk zal hebben over de Bijbel. Binnen groep (a) zullen meningsverschillen bestaan over wat een bepaalde Bijbelpassage precies betekent. Nu terug naar de islam. Jij, onderdeel van groep (b), beweert nu dat jij in staat bent om de knoop door te hakken; jij weet zeker wat die passage betekent. Dat is het gore lef waar ik het over heb: jij werpt je op als scheidsrechter tussen mensen die veel en veel meer verstand van zaken hebben en die het onderling niet eens zijn. Maar het gaat verder: jij noemt zelfs iemand uit groep (a), b.v. de Syrische moefti, die wat anders beweert dan jij een bedrieger en leugenaar.

Iemand uit groep (b) is ook niet per definitie fout. Maar in jouw geval: je poging om die Syrische moefti te weerspreken waren lachwekkend. Om aan te tonen wat de islam echt zegt verwerp je expliciete koranverzen - volgens moslims Gods woord - ten gunste van ahadith uit Bukhari's Sahih - volgens moslims mensenwerk. Dan kunnen we achteraf concluderen dat je er de ballen van afweet.

Wat is nou je bedoeling met het aanhalen van allerlei nieuwsfeitjes van de laatste tijd ? Is dat bedoeld als "Zie je wel dat moslims niet deugen ?" Daar hecht ik weinig waarde aan omdat je selecteert wat in je straatje past. Als ik bang ben om te vliegen dan kan ik allerlei nieuws zoeken over vliegrampen of bijna-rampen die nogmaals mij ervan overtuigen dat vliegen eng is. Maar feit blijft dan dat de meeste vliegtuigen veilig aankomen en dat die vliegtuigen niet in het nieuws komen. Dus heb ik een verkeerd wereldbeeld, ingegeven door angst en niet een nuchtere kijk op de werkelijkheid.

Je laatste vraag: als je die Europese moslims zou vragen wat de sjari'a precies inhoudt dan zul je diverse antwoorden krijgen. In de meeste moslimlanden bestaan nog elementen van de sjari'a in de wetgeving maar je komt er al snel achter dat daar heel veel variatie in is. Welke sjari'a hebben we het dan over ? Ik geloof niet dat 40% van Europa's moslims een régime à la Taliban willen. Zelfs in een conservatieve maatschappij als Pakistan is er heel veel weerstand tegen praktijken zoals in de Swat-vallei voorheen. Waarom zou de helft van de moslims hier in Europa veel meer snakken naar de middeleeuwen ?

Maar een belangrijker vraag is: waarom geloof jij die 40% meteen wanneer ze zeggen dat ze de sjari'a willen ? Zou jij een onderzoek geloven waarin moslims massaal aangeven dat ze democratie willen ? Nee, dan deugt het onderzoek niet of bedriegen moslims niet-moslims.

J.AAN J. (Y. ASRI)

Dag Yussuf,

Ik verwachtte een debat waarin u mij zou laten inzien dat de islam een verrijking of een waardevolle aanvulling kan zijn voor de Westerse Beschaving. Ik verwachtte dat u mij ervan zou overtuigen dat de islam zijn plaats verdient in een Westerse maatschappij, dat u mij liet beseffen dat "islam-bashing" op deze blog niet gerechtvaardigd is, want de islam verdient beter, meer respect, meer begrip.

Ik van mijn kant zou u willen doen inzien dat de islam "het lijk is van een bedoeïen dat hele samenlevingen vergiftigt", om het met de woorden van Kemal Atatürk te zeggen.

Rond die twee stellingen zouden we beschaafd een debat aangaan. Een islamist versus een infidel warrior.

Maar helaas, dat zit er - ondanks herhaalde pogingen - kennelijk niet in. Ik heb uw eerste vraag in eer en geweten beantwoord. Maar mijn vragen daarentegen krijgen van u geen antwoord, althans geen terzake doend, direct en eerlijk antwoord.

"Taqiyya, kitman en tu quoque" (misleiding, halve waarheden, tegenbeschuldigingen) à volonté, maar nooit ingaan op de essentie, het inhoudelijke.

Altijd opnieuw uitwijken naar details, naar aspecten en dingen die er niet toe doen. En maar klagen, beschuldigen, insinueren, ontkennen. Kortom de rechter wijsvinger beschuldigend op mij richten en niet inzien dat de duim naar Allah wijst en de drie andere vingers terug naar uzelf. Typische "arabische ingesteldheid": alles wat fout gaat in dit leven is te wijten aan de joden en aan... Ameriekkka ! Pathetisch.

Ach, ik weet wel waarom u zich als een gladde aal gedraagt. Weet u, zolang ik de islam bestudeer (sinds 1991) heb ik nooit ofte nimmer een zinnig debat meegemaakt met een islamist. Zelfs de grote hagedis (gespleten tong) Tariq Ramadan is niet bij machte een inhoudelijk debat over de essentie van de islam te voeren.

Hoe dat komt? Is hij te dom? Neenee, de reden moeten we elders zoeken. De koran, de maangod Allah, de zelfverklaarde profeet, de hadith, de sunnah... ze kunnen geen kritische inkijk, geen dieper graafwerk, geen wetenschappelijke analyse verdragen.

Zeg nu zelf, hoe kan je de zelfverklaarde profeet ernstig nemen als hij zichzelf presenteert als de "uswa hasana al-insan al-kamil", het voorbeeld van de volmaakt perfecte man, wiens daden tot in het absurde dienen nagebootst te worden?

Een voorbeeldje: in de islam zijn er meer dan zeventig (70) regels omtrent hoe een moslim moet piesen en kakken. Er wordt in detail omschreven hoe het achterwerk dient afgeveegd met een onpaar aantal kiezelstenen en tussen die kiezelstenen mag er zich geen knookje of mest bevinden, want dàt is voedsel voor de Jinns (kwade geesten)... Heh heh.

Die stortvloed aan ongerijmde idiotie in de islamitische geschriften is meteen de reden waarom jihadi's en islamisten ons wereldwijd en niet zelden gewelddadig de mond willen snoeren. Het verklaart hun inspanningen om via het OIC en de Verenigde Naties de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen. De islam kan immers satire noch kritiek verdragen, deze pseudo-religie is eigenlijk te dom voor deze wereld. In elk kritisch debat staan Allah en zijn profeet continu in de onderbroek, de islam ontpopt zich steevast tot pijnlijke farce.

Het is niet voor niets dat de "islamitische autoriteiten" (imams, ayatollah's, scholars, sjeikhs...) wereldwijd eensgezind zijn in hun veroordeling, hun verwerping van "kalaam" (de rede, het denken).

In de beschaafde Westerse wereld is alles "kalaam". Want alles moet bestudeerd, beschreven, besproken, beredeneerd en begrepen worden. Maar "Kalaam" is voor islamieten een hellend vlak. In de confrontatie met het Westen is kalaam een existentiëel gevaar voor de islam als religie.

Het Westen laat zich - gelukkig maar - leiden door "kalaam". Wij kunnen de islamitische wereld ook alleen tegemoet treden in "een Geest van Kalaam", anders gezegd: in een vrije dialoog, een stevig debat met kritische vragen en snijdende argumenten.

Deze vrijheid om alles in vraag te stellen is eigen aan onze beschaving met judeo-christelijke roots. Zij wil iedereen verwelkomen binnen de sfeer van het praten, het overleg, de rede. Maar de Islam laat zich hier niet binnen voeren. Zij (de islam) houdt zich hautain afzijdig.

Voelt de would-be moslim zich nog aangetrokken tot kalaam, en misschien dat ergens één enkele moslim zich laat "prikkelen" door Kalaam, maar de Ummah, de islamitische gemeenschap, blijft bokkig buiten elk debat. Kalaam is haram.

Dus zal er geen "toenadering" plaatsvinden tussen het Westen en de Islam. Dit dovemansgesprek weze hiervan een illustratie.

Guess we have to call it a day.

Ik wens u het allerbeste, Yussuf.

Kafir Harby, infidel warrior.


AAN KAFIR HARBY

L.S.,

Stel dat ik op dag 1 gezegd zou hebben: "jij bent een neo-nazi." Jij blijft mij verzekeren dat dat niet zo is maar ik blijf maar antwoorden dat je liegt en dat je het wel bent. Kun jij dan een inhoudelijk debat met mij voeren ? Natuurlijk niet.

Dat is nou precies wat er tussen ons is gebeurd en daarom loopt de discussie vast. Alles wat ik zeg of zou zeggen over de islam wat niet overeenkomt met jouw ideeën daarover veeg je van tafel: dat is dan gelogen of misleiding van mijn kant.Dus je verwijt en de hele tirade slaan nergens op.

Cruciale vragen die ik heb gesteld ontwijk je natuurlijk: waarom geloof jij wel kritiekloos Europese moslims die zeggen de sjari'a te willen invoeren of extremisten die tot geweld oproepen ? Waarom houden die mensen zich dan niet aan zgn. "taqiyya" ? En waarom zijn moslims die zeggen vreedzaam te willen leven met niet-moslims automatisch wolven-in-schaapskleren ?

Dit is de grote contradictie in jouw denken en toont de zwakte ervan aan. Het toont ook aan dat het probleem bij jou ligt, dat het aan jouw bevooroordeelde geest ligt wanneer discussies nergens op uitmonden.

J.


AAN J. (Y. ASRI)

Dag Yussuf,

ik begrijp je stelling, ik kan je redenering volgen.


Hoewel ik ook andere oorzaken kan aanhalen die de discussie bevriezen.


Laat ons dit een tijdje rust gunnen. Zien of we in de nabije toekomst de draad weer kunnen oppikken en dan met een schone lei trachten een dialoog op gang te krijgen.


Intussen, het beste gewenst.


KH


zaterdag 23 januari 2010

Moslim VS Infidel, een dovemansgesprek (2)

Burkaslaves.jpg

Dit is de tweede blogpost waarin een islamist en een infidel (kufar of kafir, ik dus) met mekaar in debat gaan, of moeten we eerder spreken van een dovemansgesprek? Het eerste deel, dat bestaat uit diverse mails heen en terug vindt u hier: naar deel 1 . Voel u vrij om onderaan in de "comments" uw op- en aanmerkingen te ventileren.


AAN KAFIR HARBY

L.S.,

Weer een slechte post. Maar de vorigen waren héél slecht, dus je gaat vooruit.

Ik heb je niet zomaar een racist genoemd (in tegenstelling tot jou smijt ik niet zomaar met etiketten). Ik heb het stevig onderbouwd en daar kun je geen weerwoord op geven. Sterker nog, je bevestigt het opnieuw: "Wie vanaf zijn geboorte de islam krijgt ingeprent, lijdt aan een geestelijke storing die moeilijk te verhelpen is." Exacte parallelen zouden zijn: "Wie een joodse origine heeft krijgt het misleiden van gojim met de paplepel ingegoten." of "Wie met een zwarte huidskleur geboren wordt is van nature minder intelligent en lui".

"... onmogelijk is om met moslims en zeker met islamisten een eerlijk en open debat aan te gaan, precies omwille van hun door de koran en hadith geïnspireerde reflex zich te verhullen in misleiding, halve waarheden en tegenbeschuldigingen."

Als een extremist geroepen zou hebben dat volgens de islam inderdaad christenen en joden uitgeroeid moeten worden dan is er geen enkele scepsis van jouw kant. Dat zou je meteen geloven en niet in twijfel trekken. De enorme tegenstrijdigheid zou je niet eens opvallen: namelijk dat die extremisten zich dan NIET aan de koran en hadith houden die volgens jou aanspoort tot misleiding en liegen.

Dus kom niet met die moefti aanzetten. Dat is dan betekenisloos. Je weet al van tevoren dat de islam zus en zo is, de koran maar op een manier gelezen kan worden en zal iedereen die dat weerspreekt voor leugenaar en bedrieger uitmaken. Waarom geloof je extremisten direct en >95% van de moslims niet ?

Wat een gore lef trouwens: geen Arabisch kunnen lezen en helemaal zeker weten wat de koran inhoudt van kaft tot kaft, terwijl daar nóóit unanimiteit over bestaan heeft onder Arabisch-sprekende moslims vanaf de 7e eeuw die hun hele leven hebben gewijd aan religieuze studies. Jij weet b.v. dat moslims eigenlijk een maangod aanbidden, tjonge. Begrijp ik het goed: hadith uit Bukhari's werk moeten geprefereerd worden boven wat de koran zelf zegt ? Je hebt de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt.

"Neem de gevallen van "sudden jihad" maar eens onder de loupe van de afgelopen weken (panty-bomber, Fort Hood-shooter etc)."

Ja pas maar op zou ik zeggen. Iedere moslim kan zomaar veranderen in een bloeddorstig monster. Ik heb het al gezegd: jij moet echt een rotleven leiden als je gelooft dat er bijna een miljoen potentiële terroristen rondlopen in je land. Een individuele moslim heeft precies evenveel kans als jij om om te komen bij een aanslag door een jihadist ... aan welke kant staan bijna alle moslims dan ? Of nee ... ik zal je het eerlijk toegeven. Ikzelf hoop iedere keer dat ik in een vliegtuig stap of van het openbaar vervoer gebruik maak dat er iets ontploft en ik zo in het paradijs beland.

"Feit is dat de islam als fascistoïde doctrine ergens in de toekomst zal worden vermalen en vermorzeld."

Sorry maar ik hecht weinig waarde aan toekomstvoorspellingen van iemand met zo'n verknipt wereldbeeld. Ik doe je een meer waarschijnlijke voorspelling: jij en jouw consorten zullen in de vuilnisbak van de geschiedenis terechtkomen samen met antisemieten uit de jaren 30.

Wat doe jij trouwens in het dagelijks leven naast bang zijn en met haatgevoelens rondlopen ?

Stel dat ik aan het begin had gezegd dat joden en kruisvaarders bestreden moeten worden, homo's uitgeroeid en dat de rechtsstaat plaats moet maken voor Taliban-wetgeving. Had je me dan meteen geloofd ?

J.


AAN J (Y ASRI)

Dag J.

Losing steam? Uw betoog verliest duidelijk momentum. Die arrogantie is er weliswaar nog, maar de panache is weg. Ik weet het, het is vermoeiend, de hele tijd een façade hoog houden. Uiteindelijk worden de ledematen moe en laat je de maskerade zakken.

L.S. ? Ik heb gemerkt dat u zich in de laatste twee mails ook niet langer tot mij richt, maar tot de "lectori salutem". Richt u zich tot de eigen achterban? Of is dit een vorm van da'wa (predikingswerk) gericht op de lezers van deze verderfelijke site die u naar eigen zeggen niet persoonlijk durft te bezoeken, allicht omdat de shaetan (satan) te uitdrukkelijk aanwezig is?

En u tekent met J. (naam is blijkbaar Y. Asri). De J van Joe? Van Joseph? Van het Arabische Yusuf? Ik heb me wel eens afgevraagd wat ik zou doen mocht ik een Berber zijn. Zou ik me laten arabiseren en islamiseren door die arrogante badawi (bedoeïenen) uit het oosten? Of zou ik de cultuur van de Imazighen (berbers) en hun oeroude religieuze cultes (animisme, zonnecultus) en goden (Antaios, Amon...) hoog in het vaandel dragen? Ongetwijfeld het laatste. Waarschijnlijk zou ik ook een blog als deze publiceren, ook gericht tegen de islam, maar vooral tegen die leeghoofdige arabische cultuur. Soit.

Terzake. Ik bekijk vanochtend dus je repliek en zie nog steeds geen antwoord op mijn drie nochtans directe en duidelijke vraagjes. Maar ik had dat eigenlijk ook niet verwacht, het woord "jood" heeft op een islamist immers het effect van een zwerm horzels op een paard. Voor land, volk en vlag? Ga weg. Parlement, rechtstaat, democratie, vrijheid, broederlijkheid? Doe niet mal. Al die dingen zijn voor islamisten even aanlokkelijk als tongkussen met een varken.

U bent ook voorspelbaar, als steeds. Kwistig de takiyya (misleiding) hanterend. Ik haal één voorbeeldje aan uit uw kort betoog, u schrijft en ik citeer: "Wat een gore lef trouwens: geen Arabisch kunnen lezen en helemaal zeker weten wat de koran inhoudt van kaft tot kaft, terwijl daar nóóit unanimiteit over bestaan heeft onder Arabisch-sprekende moslims vanaf de 7e eeuw die hun hele leven hebben gewijd aan religieuze studies", einde citaat.

Dit is pure takiyya, van de meest gebruikte, laakbare soort. Wanneer iemand citeert uit koran, sunnah of hadith en het citaat staat de islamist niet aan of zet hem schaakmat, dan volgt steevast het verwijt dat een kufar Westerling die teksten niet correct kan interpreteren, want hij begrijpt het Arabisch niet, en ook al leert hij het Arabisch, dan nog begrijpt hij er geen yota van. Hoe dom zeg.

Hier toont u zich van uw zwakste kant, ik had u hoger ingeschat Joe. Arme Joe.

Om te eindigen, mijn "verknipt wereldbeeld". Deze paranoïde kafir ziet volgens u dus spoken, geesten, waanvoorstellingen...

Deze voorbije week in het nieuws, en dit is slechts een bloemlezing:

... verschillende kerken platgebrand in Nigeria (violent jihad); poging tot hijacken van een vliegtuig in India (violent jihad); burgeroorlog flakkert weer op in Darfur (violent jihad); tienermeisje krijgt stokslagen wegens bezit van mobiele telefoon (barbarij in Dar Ul-Islam); minaret stiekem in één dag tijd geplaatst in Houthalen België (stealth jihad); niveau terreurdreiging is verhoogd tot "ernstig" in het Verenigd Koninkrijk (violent jihad); met messen bewapende islamiet dringt school in New York binnen en wordt tijdig gestopt en aangehouden (sudden jihad); in Jemen getrainde moslima's trachten VS te infiltreren voor het plegen van aanslagen (violent jihad); moslim die eigen vrouw onthoofdde wil verantwoordelijkheid afschuiven op het slachtoffer (hoe typisch Arabisch) maar wordt terecht gewezen door rechter (islamic honor killing); in Saudi-Arabia kijkt een vrouw tegen straf van 100 zweepslagen aan omdat ze... werd verkracht (idiotie in Dar Ul-Islam); Turkije arresteert 120 leden van al-Qaeda (violent jihad); jihadistisch trainingskamp ontdekt in het oosten van Bosnië (violent jihad); islamitische politie-verenigingen in de UK revolteren tegen strengere controles om terreur te bestrijden (stealth jihad); in Indonesië wordt gedemonstreerd om Wilders te vermoorden (violent jihad); in Zwitserland pogen 60 gewelddadige moslimjongeren een partijbureau van de SVP te bestormen (sudden jihad); Hamas kondigt aan dat ze de vernietiging van Israel uit hun charter willen schrappen (information jihad / takiyya); Hamas kondigt aan Israel nooit te zullen erkennen (judenhass); Abdul Muhammad schrijft in brief dat zijn moordaanslag in Little Rock (VS) moet worden beschouwd als daad van jihad (sudden jihad); meisje zonder hoofddoek aangevallen door moslima's in Berlijn (agressieve da'wa); in Maleisië neemt de agressie van moslims tegen christenen overhand toe (violent jihad); imam in Kosovo gemolesteerd omdat hij niet volgens het salafisme predikt (stealth jihad); Israel protesteert tegen aanval op synagoge door moslims op Kreta (judenhass); 12-jarig Pakistaans meisje (christen) verkracht en vermoord door moslim advokaat (sudden jihad); meute van 1000 moslims branden twee kerken af in Noord-Sumatra, Indonesië (sudden jihad);... en dies meer en dies meer en dies meer... Te weten dat dit nog een relatief rustige week is op het vlak van de "global jihad"...

Ik zou een "verknipt wereldbeeld" hebben, mijn beste Yussuf? Think again.

Om af te ronden, hier een nieuw, heel concreet vraagje:

Als uit onderzoek blijkt dat meer dan 40% van de Europese moslims de invoering van de sharia wenselijk vindt, hoe ziet u dan de toekomst van Europa?

Dag Yussuf.

Kafir Harby

woensdag 20 januari 2010

Terug naar de Donkere Middeleeuwen?

WilderOnTrial.jpg

Vandaag ging in Amsterdam dus het "racisme-proces" tegen Geert Wilders van start, uiteraard onder grote media-belangstelling in binnen- en buitenland. Voor het gerechtsgebouw op straat vond intussen een rustige demonstratie plaats tegen de beknotting van het vrije woord.

Naar verluidt waren er delegaties uit naburige landen, wij hebben er weet van dat de nieuw opgerichte vereniging MOVALOC, (zie eerdere blogpost) ook aanwezig was met een kleine delegatie, proficiat !

Kamerlid Wilders wordt beschuldigd van groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie. Zo vergeleek hij in een opiniestuk de islam met fascisme en de koran met Adolf Hitler's Mein Kampf.

Er staan dit proces nog interessante momenten te wachten, want Wilders' advocaat Bram Moszkowicz gaf in de zitting van vandaag aan een aantal getuige-deskundigen te willen oproepen. Waaronder uit eigen land arabist Hans Jansen, Henny Sackers, Theo de Roos en Afshin Ellian (banneling uit Iran) en uit de Verenigde Staten de grote islam-experten Robert Spencer en dr. Wafa Sultan. De gekende strafpleiter wil zelfs radicale moslims als Mohammed Bouhery, de moordenaar van Theo van Gogh, en hate-imams als Jneid Fawaz de revue laten passeren, iets wat het OM absoluut wil verhinderen.

Het proces, dat wel eens zou kunnen uitmonden in een verbod om nog langer kritiek te uiten op de islam, zal worden verder gezet op 3 februari.

Feit is dat dit proces Wilders overstijgt. Hier staat immers niet alleen een Nederlands politicus terecht, maar hier wordt de vrijheid van meningsuiting in het Westen zwaar op de proef gesteld. Alle ogen zijn de komende weken en allicht maanden gericht op de flamboyante Geert Wilders en de vraag die zich stelt is of hij ons voor een terugkeer naar de donkere middeleeuwen kan behoeden...

Op deze eerste zitting kreeg Wilders ook de gelegenheid zelf een slotwoord te plaatsen, wij geven het hieronder integraal weer.

SLOTWOORD GEERT WILDERS

Meneer de voorzitter, leden van de rechtbank,

Ik wil graag een paar minuten gebruik maken van mijn spreekrecht.

Van al onze verworvenheden is vrijheid het meest dierbaar en het meest kwetsbaar. Het is waar mensen hun leven aan hebben gewijd en waar mensen hun leven voor hebben gegeven. Onze vrijheid, in dit land, is het resultaat van eeuwen. Het is het gevolg van een geschiedenis die zijn gelijke niet kent en heeft ons gebracht waar we nu zijn.

Ik geloof met heel mijn hart en ziel dat de vrijheid in Nederland bedreigd wordt. Dat wat ons erfdeel is, waar generaties alleen maar van konden dromen, dat die vrijheid niet langer een gegeven is, niet langer een vanzelfsprekendheid.

Ik wijd mijn leven aan de verdediging van onze vrijheid. Ik weet wat de risico’s zijn en ik betaal er elke dag de prijs voor. Ik klaag daar niet over; het is mijn eigen beslissing. Ik zie dat als mijn plicht en daarom sta ik hier.

Ik weet dat de woorden die ik gebruik soms hard zijn, maar ze zijn nooit onbesuisd. Het is niet mijn intentie de ideologie van verovering en vernietiging te sparen, maar ik ben er evenmin op uit mensen te kwetsen. Ik heb niets tegen moslims. Ik heb een probleem met de islam en de islamisering van ons land omdat de islam haaks op vrijheid staat.

Toekomstige generaties zullen zich afvragen hoe wij in 2010 op deze plaats, in deze zaal, onze dierbaarste verworvenheid hebben gediend. Of vrijheid er is voor beide partijen in dit debat en dus ook voor islam-critici, of dat in Nederland nog slechts één kant van de discussie mag worden gehoord? Of vrijheid van meningsuiting in Nederland voor iedereen geldt, of slechts voor sommigen? Het antwoord daarop is meteen het antwoord op de vraag of vrijheid nog een thuis heeft in dit land.

Vrijheid was nooit het eigendom van een kleine groep, maar is altijd het erfdeel geweest van ons allen. We zijn er allemaal door gezegend.

Vrouwe Justitia draagt een blinddoek, maar ze kan uitstekend luisteren. Ik hoop dat zij de volgende zinnen goed hoort, luid en duidelijk:

Het is niet alleen het recht, maar ook de plicht van vrije mensen zich uit te spreken tegen elke ideologie die de vrijheid bedreigt. Thomas Jefferson, de derde President van de Verenigde Staten had gelijk: De prijs voor vrijheid is eeuwige waakzaamheid.

Ik hoop dat de vrijheid van meningsuiting in dit proces zal zegevieren. Ik hoop niet alleen dat ik zal worden vrijgesproken. Maar ook dat de vrijheid van meningsuiting zal blijven bestaan.

Ten slotte, meneer de voorzitter, leden van de rechtbank.

Het gaat in dit proces natuurlijk om de vrijheid van meningsuiting. Maar het gaat in dit proces zeker ook om waarheidsvinding. Zijn de uitspraken die ik heb gedaan en de vergelijkingen die ik heb getrokken zoals genoemd in de dagvaarding waar? Als iets waar is kan het toch niet strafbaar zijn? Daarom vraag ik u met klem niet alleen mijn verzoeken tot het horen van getuigen en deskundigen op het terrein van de vrijheid van meningsuiting in te willigen. Maar ik vraag u ook expliciet mijn verzoeken tot het horen van getuigen en deskundigen op het terrein van de islam allemaal en in volle openbaarheid te honoreren. Ik doel dan niet alleen op de heren Jansen en Admiraal maar ook op de getuigen-deskundigen uit Israël, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere landen. Ik moet mij kunnen verdedigen, ik moet kunnen aantonen dat ik de waarheid heb gesproken, weerhoud mij daar alstublieft niet van. Zonder deze getuigen kan ik me niet goed verdedigen en is er naar mijn mening geen sprake van een eerlijk proces.

Moslim VS Infidel, een dovemansgesprek (1)

AAN KAFIR HARBY

Beste,

Ik ben hulpverlener in de ggz en ik nodig je uit voor behandeling. Kan ook online als je wilt. Ik vrees namelijk dat het helemaal niet goed gaat met je. Iemand die zijn vrije tijd gebruikt om een site op te zetten die puur bedoeld is om haat te ventileren jegens een groep mensen en daarbij het zicht op de werkelijkheid kwijt is (zie b.v. de totaal misplaatste post over Haïti) wekt bij mij heel veel medelijden op.

Of misschien ben je bang ? Bang dat moslims echt de boel gaan overnemen straks ? Misschien ben je zo bang dat je iedere nacht onder je bed kijkt of er geen enge baardmannen met kromzwaarden liggen ? Vanuit angst kun je ook onzin gaan uitkramen namelijk.

Of ongelukkig in het leven ? Op het werk ? In de liefde ? Eenzaam ? Dan kan ik me voorstellen dat frustratie en boosheid afreageren op anderen iets van verlichting geeft. Maar het blijft ongezond.

Ik hoor het wel van je. En blijf netjes, dat ben ik ook nu.

Groet, en heel veel sterkte toegewenst met je gezondheid indien je mijn hulp afwijst,

J. (y asri)

AAN J (Y ASRI)

Geachte,

Dank voor uw mailtje.

Wat uw voorstel voor een behandeling betreft, hierop moet ik antwoorden dat u wel bijzonder geestig bent, toch wel vreemd voor een moslim (neem ik aan). Hierop moet ik evenwel riposteren dat we misschien een "kruisbehandeling" kunnen doen: u geneest mij van mijn zogenaamde islamofobie (whatever that is) en ik doe u inzien dat de islam een groot probleem aan het worden is in het Westen.

Deal?

vriendelijke groet verder,

Kafir Harby


AAN KAFIR HARBY

Beste,

Meteen rijst bij je de vraag of ik moslim ben. Is dat relevant ? Je kent me niet persoonlijk; denk je nou echt dat je mij beter kunt inschatten als ik "ja" of "nee" antwoord ? Heel veelzeggend is ook de opmerking dat een geestige moslim uitzonderlijk is. Dit betekent dat jij moslims vooraf al eigenschappen toekent terwijl je ze persoonlijk en individueel niet kent. Een racist doet dat ook. Die weet vooraf al helemaal zeker hoe iemand met een andere huidskleur in elkaar steekt. Er is praktisch gezien nul verschil tussen jou en die racist.

Je maakt een hele zwakke start.

Maar goed, we starten met de behandeling. Deal. Graag heb ik dat je niet met wedervragen antwoordt en niet om dingen heen draait. Ik sta uiteraard ook open voor jouw vragen. Ik waarschuw je nu al: ik spreek vloeiend Arabisch, weet heel veel over de islam en heb uitgebreid in de moslimwereld gereisd.

Vraag 1.
Stel dat het klopt dat de islam een probleem is zoals je zegt. Zijn moslims ook een probleem ? Allemaal ? De meesten ? Of een minderheid ? (Nogmaals een rechtstreeks antwoord alsjeblieft).

J.

AAN J (Y ASRI)

Beste YA,

Of het relevant is of u moslim bent of niet? Dat is zeker relevant. Moslims kijken anders tegen de wereld aan, met een vertroebelde blik eigen aan gehersenspoelde mensen. Wie de islam krijgt ingeprent met de moedermelk, zal het bijzonder moeilijk hebben die islam ooit vaarwel te zeggen. Daar zullen we tijdens onze "kruisbehandeling" nog dikwijls over uitweiden.

Of "geestige moslims" uitzonderlijk zijn? Herinner u die gekende boutade van Ayatollah Khomeini: "Er is geen humor in de islam". Dat heeft de supreme leider gezegd, en dat is ook zo. Er zijn weliswaar geestige would-be moslims, maar humor in dar ul-islam? Vér zoek.

De eigenschappen die ik moslims toedicht zonder ze persoonlijk te kennen slaan dus niet op de mensen zelf, dan wel op de politieke doctrine, verpakt als pseudo-religie, waarin ze geloof hechten. Ik een racist? In het geheel niet mijn beste, in mijn relatiekring zitten Turken, een Iraniër en zelf Marokkanen. Ik heb het grootste misprijzen voor mensen die andere mensen veroordelen en discrimineren omdat ze een ander ras toebehoren.

Om nu op uw vraag te antwoorden: Neen, de moslims zijn helemaal geen probleem, individueel noch collectief. Zoals eerder al gezegd is alleen de politieke doctrine, vermomd als een religie, een groeiend probleem. En wel omdat die doctrine (de islam en de daaruit voortvloeiende sharia) de fundamenten van onze beschaving ondergraaft want verwerpt: de parlementaire rechtstaat, de mensenrechten (zoals vertolkt in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens), de gelijkheid van man en vrouw, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van geloofsbelijding en dies meer. Neen, niet de moslims zijn een probleem. Mensen kunnen er niets aan verhelpen dat ze in een moslimgezin worden geboren en als dusdanig worden ingeprent. Maar volwassen mensen kunnen - als ze eerlijk en zonder vooroordeel worden ingelicht - tot andere inzichten komen. Elke dag opnieuw zijn er moslims die hun geloof afleggen, ja die aantallen nemen toe, en dat komt omdat ze door te debatteren en te discussiëren beetje bij beetje ontdekken dat ze vanaf hun geboorte zijn misleid. Omdat ze, dagelijks naar de actualiteit kijkend, beseffen dat de islam een doodlopend spoor is.

Ik hoop dat dit volstaat als antwoord op uw eerste vraag.

Hier komt nu mijn vraag: hoe staat u -alle takiyya achterwege latend - tegenover Joden / Israeli's?

KH

AAN KAFIR HARBY

Dag,

Ik begin met het laatste.

Eerst het begrip "taqiyya". Dat heeft in de islamofobe industrie een heel andere betekenis dan in de religieuze literatuur van moslims.

Voor islamofoben als jij betekent het "je anders voordoen naar niet-moslims". Het is een heel handig begrip: je kunt immers stellen dat moslims allemaal wolven-in-schaapskleren zijn; dus hoe een moslim zich ook voordoet, jij zal altijd kunnen zeggen "nee, in werkelijkheid ben jij anders". Moslims die oprecht vreedzaam zijn en er niet eens over piekeren om anderen wat aan te doen kun je dan legitiem wantrouwen. In feite is het verwerpelijk: de impliciete gedachte is dat moslims nooit te goeder trouw handelen.

"Taqiyya" in de religieuze literatuur van moslims heeft een andere betekenis, namelijk "je echte overtuigingen verhullen vanuit vrees voor het eigen leven". In het woord "taqiyya" zit namelijk het woord "taqwa" (vrees) of "ittaqa" (vrezen). Moslims in Nederland worden niet vervolgd, hoeven niet te vrezen voor hun leven en zijn niet gerechtigd om zich anders voor te doen naar niet-moslims. De koran veroordeelt het hanteren van andere gedragsregels naar mensen van andere geloven (zie vers 3:75) en beveelt gelovigen eerlijk en oprecht te handelen zelfs naar mensen die ze diep haten (vers 5:8).

Je gebruik van "taqiyya" is totaal misplaatst en zelfs vijandig. Hoe zou jij het vinden wanneer iemand die je verder niet kent jou benadert met "ik weet dat je van nature een leugenaar en bedrieger bent, maar geef eens antwoord op deze vraag ..." ? Nogmaals: het is verboden voor moslims om niet-moslims te bedriegen, zie opnieuw vers 5:8. Het is alleen toegestaan voor moslims om te liegen en bedriegen wanneer hun eigen veiligheid op het spel staat.

Je vraag over joden of Israëliërs is dus een directe belediging aan mijn adres. Je zegt in feite: "ik weet dat jullie moslims liegen en bedriegen, maar wat vind je van joden ?" Waarom zou ik dan antwoord moeten geven ? Mijn oprechte antwoord (namelijk dat ik in tegenstelling tot jou niet op voorhand over mensen oordeel die ik niet ken) zul je toch verwerpen; je weet al helemaal zeker dat ik als moslim van nature een jodenhater ben. In tegenstelling tot jou baseer ik me niet op groepskenmerken; jij hebt al een oordeel vooraf over moslims, ik stel mijn oordeel over een individuele jood of Israëlier uit tot ik hem/haar leer kennen en zal hem/haar oprecht en te goeder trouw benaderen. Maar je gelooft me toch niet, ik ben immers een wolf-in-schaapskleren. Ik heb wel een oordeel over het beleid van Israël, net zoals ik een mening heb over het Iraanse of Saoedische regime. Al deze drie landen voeren wat mij betreft een walgelijk beleid maar dat zegt niks over mijn mening over individuele Israëliërs, Iraniërs of Saoedi's.

Je laatste alinea gaat uit van een heel simplistisch wereldbeeld:
1. Moslims hebben geen individualiteit. Hun gedrag wordt bepaald door een stelsel van ideeën - die al veertien eeuwen vast staan en onveranderlijk zijn. Het zijn robots die voorgeprogrammeerd zijn. Geen verschillen onderling in persoonlijkheid, karakter, temperament, intelligentie enz. zoals je bij andere mensen zou aantreffen. Dit is een variant op 19e-eeuws biologisch racisme. Toen waren sommige rassen inferieur; als je met een donkere huidskleur geboren werd had je op voorhand negatieve eigenschappen (lui, minder intelligent enz.) Jij doet hetzelfde: als je als moslim geboren wordt ben je ook van nature minder: niet in staat om kritisch na te denken ("Moslims kijken anders tegen de wereld aan, met een vertroebelde blik eigen aan gehersenspoelde mensen"), geen humor en het zijn leugenaars en bedriegers (zie hierboven). Biologisch racisme maakt plaats voor cultureel racisme; het principe is hetzelfde: op voorhand hebben mensen negatieve eigenschappen. Daarom vond je het relevant dat ik moslim ben. Je kent me niet, weet niks van me en toch was je al verzekerd dat ik dan een vertroebeld wereldbeeld zou hebben.
2. De islam is een vaststaand stelsel aan ideeën. Als ik oorlog wil voeren tegen niet-moslims dan zal ik daar argumenten voor vinden in de koran. Als ik vreedzaam wil leven met mijn niet-moslimburen zal ik daar ook een onderbouwing voor vinden. Een voorbeeld om te zeggen dat we alleen maar interpretaties van de islam hebben, dé werkelijke islam kan niemand met 100% volledige zekerheid vaststellen. Niemand die nog leeft heeft Mohammed gekend; de koran bevat heel veel dubbelzinnige passages (zie vers 3:7) en verwijst bovendien naar omstandigheden uit 7e-eeuws Arabië die we niet helemaal kennen. Om die reden bestaan er veel stromingen in de islam, van hele letterlijke interpretaties tot hele vrijzinnige interpretaties tot houdingen die het niet in teksten zoeken maar in mystieke ervaringen. Wanneer jij zegt dat de islam zus en zo is dan verhef jij je boven deze interpretaties en stel jij je als arbiter op om te duiden welke moslim zich wel aan dé islam houdt en wie niet; jij weet het immers beter. Dat is een houding die we met name onder Saoedische extremistische kringen treffen. Daarom is een uitspraak als "de islam is een politieke ideologie en geen religie" onzinnig. Verreweg de meeste moslims (bijna allemaal) zien dat niet zo: moet ik jou geloven of hen ? Weet jij het beter terwijl je niet eens in staat bent om de koran en de hadith in oorspronkelijke vorm te lezen ? Ikzelf weet ook niet wat dé islam is en ben heel sceptisch tegenover iedereen die dat wel beweert, moslim of niet-moslim. Ik heb uitgelegd waarom.
3. Niet de mensen zijn een probleem maar de ideeën. Aperte onzin. Ideeën bestaan niet op zichzelf, je hebt mensen nodig die die tot uitdrukking brengen. "Ik heb niks tegen fascisten maar wel tegen fascisme" is een exact parallel. Klinkt belachelijk maar je zegt het wel ("moslim" kun je immers niet anders definiëren dan "aanhanger van de islam"). Maar je hebt wel iets tegen moslims als mensen, dat is overduidelijk. Het zijn leugenaars en bedriegers zoals je al zei: ik vraag me dan af hoe je zeker weet wanneer een moslim echt tot het rechte pad (jouw pad) is bekeerd wanneer je je inspant om ze tot andere ideeën te brengen. Ze kunnen immers altijd doen alsof, toch ? Je zegt op die manier dus ook dat zolang moslims niet tot jouw inzichten zijn bekeerd ze een gevaar vormen: ze hebben immers gevaarlijke ideeën (die ze bovendien verbergen) dus iedere moslim is in potentie een tikkende tijdbom. Het maakt het nog ingewikkelder dat je niet van buitenaf kunt zien of iemand een moslim is (en omdat het leugenaars zijn kunnen moslims zelfs beweren dat ze géén moslim zijn); dat betekent dat je op uiterlijke kenmerken moet afgaan (Noord-Afrikaans uiterlijk b.v.) wat je tot een ordinaire racist maakt.

Terwijl ik dit schrijf denk ik: waar ben ik mee bezig ? Waarom met iemand in discussie gaan die zo'n stupide, simplistisch wereldbeeld heeft ? En waarom met iemand in discussie gaan die mij op voorhand al leugenaar noemt ?

J.

AAN J (Y ASRI)

Beste!

Het begrip "taqiyya" - aangehaald in mijn vorige mail - heeft u zichtbaar uit het lood geslagen, in staat van "ontredderde paraatheid" gebracht.

Dat had ik eerlijk gezegd ook verwacht.

Een "would-be moslim" (iemand die alleen in naam moslim is) zou hierover heen zijn gestapt en kort en bondig op mijn (eerste) antwoord (op uw vraag) hebben gereageerd. Alsook kort en duidelijk hebben geantwoord op mijn (eerste) vraag over Joden en Israeli's.

Edoch, een volger van Mohamed (een moslim) - waartoe ik u reken - kan niet aan de verleiding weerstaan het antwoord te verhullen in een dikke mist van "taqiyya, kitman en tu quoque" (misleiding, halve waarheden, tegenbeschuldigingen en dies meer), helemaal in de traditie van de zelfverklaarde profeet die "de techniek van misleiding der kufar" tot kunst had verheven (Mohamed: "oorlog is misleiding", zie samenvattende "Sahih Al-Bukhari" door Muhammad Muhsin Khan, p. 614).

Op die manier heeft een "kruisbehandeling" natuurlijk geen zin, want puur tijdverlies.

Ik ga opnieuw proberen een louterende discussie op gang te brengen en stel u drie korte, duidelijke vraagjes, waarop ik verzoek een duidelijk antwoord te formuleren, los van taqiyya-technieken.

1) Wat vindt u van Joden en Israeli's?
2) Aan welke natie zweert u trouw en aanhankelijkheid, de Staat waarin u woont of de Ummah?
3) Aan welke wetten zweert u getrouwheid, de seculiere wetten van de Staat of de goddelijke wetten vervat in de sharia ?

Uw antwoord tegemoetziend,

Kafir Harby

AAN KAFIR HARBY


L.S.,
 
Het is duidelijk dat je niet opgewassen bent tegen mijn inhoudelijke commentaar. In plaats van in te gaan op wat mijn "misleiding, halve waarheden en tegenbeschuldigingen" dan zijn ga je over op verdachtmakingen en insinuaties. Dat is een duidelijk signaal dat je de discussie aan het verliezen bent. Ik verwacht nog meer ad hominem aanvallen van je en nog meer herkauwde anti-islampropaganda.
 
1. Het zit er echt heel diep ingebakken bij je dat taqiyya-vooroordeel. Ik heb twee koranverzen aangehaald om aan te tonen dat taqiyya zoals jij het opvat (misleiding van niet-moslims door moslims) NIET toegestaan is. Toch ga je door. Uiteraard, want je kunt dat niet inhoudelijk bestrijden. 
2. Ik heb in mijn vorige post al antwoord gegeven wat ik van joden en Israëliërs vind. Maak van de gelegenheid gebruik om de hele post secuur door te lezen. Nee, laat ik het hier maar letterlijk herhalen: ik stel mijn oordeel over een individuele jood of Israëlier uit tot ik hem/haar leer kennen en zal hem/haar oprecht en te goeder trouw benaderen. (Dit klinkt jou waarschijnlijk schandalig in de oren. Wat ? Niet over iemand oordelen die je nog niet kent ?) Ik verwacht dat je de vraag blijft herformuleren tot dat ik zeg dat ik inderdaad genocide op joden nastreef. Een ander antwoord accepteer je namelijk niet.
3. Je vragen hebben een duidelijk karakter: ik word in het beklaagdenbankje gedrukt terwijl je me niet eens kent. Maar je weet dat ik moslim ben en meteen rijst de vraag dus op: ben ik een loyale burger ? Hoor ik bij een vijfde colonne ? Ik geef geen antwoord op die vragen. En ik vertel je waarom. Niet omdat ik iets te verbergen heb maar omdat de toon is "jij bent schuldig tot het tegendeel bewezen is". Wat jij doet is een ordinaire heksenjacht. Prima hoor ... maar dan is je zogenaamd opkomen voor de democratische rechtsstaat (die bedreigd zou zijn) zuivere bullshit. Als jij de bek vol hebt van de Westerse beschaving en haar superieure beginselen moet je een centrale pijler van de rechtsstaat nog goed tot je in laten werken: tot het tegendeel bewezen is zijn mensen onschuldig.
 
Heb je niet door wat die ziekelijke paranoia met je doet ? Nogmaals: je kent me niet. Het enige wat je van me weet is dat ik in de ggz werk en in naam moslim ben (je weet ook niet of ik gelovig ben of praktiseer). Maar je gaat er al vanuit dat ik een bedrieger en jodenhater ben en niet loyaal naar het land waar ik geboren ben en altijd geleefd heb en aan wiens samenleving ik een actieve bijdrage lever.
 
Probeer eens voor de afwisseling inhoudelijk terug te reageren. Lees de vorige post nog eens goed door.
• Ik heb gezegd dat je gedachtegoed niks anders is dan ouderwets racisme in een nieuw jasje: namelijk mensen die je persoonlijk niet kent op voorhand een etiket opplakken en dan al negatieve conclusies trekken, b.v. dat het bedriegers zijn. Wanneer je retoriek wel erg tegen racisme aanschuurt scherm je met "nee, ik heb iets tegen de ideologie, niet tegen de mensen zelf" - net zoals die kuddedieren en hun spandoeken die vandaag bij de rechtbank in Amsterdam stonden.
• Ook heb ik gezegd dat je een heel simpel wereldbeeld hebt: één onveranderlijke islam (die jij beter kent dan verreweg de meeste moslims omdat je Robert Spencer hebt gelezen) en die onveranderlijke islam zorgt ervoor dat anderhalf miljard één pot nat zijn. Geen individuele variatie, geen diversiteit, niks.
 
Wat een drama zeg. Iemand die zijn tijd stopt in een anti-moslimsite en - zoals nu blijkt - iedere moslim wantrouwt is waarschijnlijk ook iemand die iedere avond voor het slapen gaat nog even onder zijn bed kijkt of er geen baardmannen met kromzwaarden verstopt liggen. Wat moet jij naar leven leiden zeg, zo vol angst en paranoia. En die twee dingen, ja die geven pas een "vertroebeld wereldbeeld." 
 
Doe wat meer je best. Inhoudelijk dus. En geen persoonlijke vragen of ik nou wel of niet deug; en dit terwijl je al helemaal zeker weet dat ik een bedrieger en je maar een antwoord accepteert. Ik had je hoog ingeschat aanvankelijk, stel me alsjeblieft niet weer teleur.
 
J.

AAN J (Y ASRI)

U bent hardleers. Wilt kennelijk niet begrijpen dat mijn boodschap feitelijk aangeeft dat het onmogelijk is om met moslims en zeker met islamisten - in tegenstelling tot met "would-be moslims" - een eerlijk en open debat aan te gaan, precies omwille van hun door de koran en hadith geïnspireerde reflex zich te verhullen in misleiding, halve waarheden en tegenbeschuldigingen.

Getuige het feit dat u na diverse mails nog steeds niet op mijn nochtans eenvoudige, duidelijke vragen wil antwoorden.

Eén van de (vele) tactieken van islamisten en islam-apologeten is de kuffaar trachten weg te zetten als "racisten" (zie de demonisering van Geert Wilders). Hetgeen u ook continu probeert te doen met mij, zonder mij te kennen. Waardoor het voor mij heel aannemelijk wordt dat u een (verdoken) islamist bent.

Dat die arrogante hardleersheid de islam ingebakken zit, kan volgend voorbeeld illustreren: vorige week deed de Mufti van Syrië (Sheikh Ahmed Hassoun) volgende uitspraak ten overstaan van een delegatie Amerikaanse academici: "De islam gebiedt zijn volgers - de gelovigen - om het judaïsme te beschermen".

Dat is een sterk staaltje takiyya, want hij weet als geen ander dat hetgeen hij poneert absoluut onwaar is. Hij voert een aantal verzen uit de koran aan (5:17 - 5:72 - 9:30...) die nogal onschuldig lijken. Maar hij "vergeet" er uiteraard aan toe te voegen dat Allah's uitverkoren profeet er "andere gedachten" op nahield, dat staat genoteerd in de betrouwbare hadiths, zoals Bukhari (3.34.426, om maar een voorbeeld te noemen).

Die Syrische mufti - toch geen meeloper in de islamitische wereld - vertelde in dat zelfde gesprek dat "indien Mohamed hem zou bevelen iemand te doden, hij zou antwoorden dat Mohamed geen profeet is". De mufti gaat er - in zijn poging om de onwetende kuffar te misleiden - van uit dat de oproepen tot doden in de koran (2:191 - 4:89 - 9:5 etc) zijn gedicteerd door Allah, niet door de profeet. Maar opnieuw vertelt Bukhari (9.84.57 - 1.2.24 etc) ons een andersluidend verhaal.

Heeft het zin met die Syrische mufti in debat te gaan? Hoegenaamd niet. Hem publiekelijk ontmaskeren als een leugenaar, hem doen aanvoelen dat al zijn uitspraken onder de loupe worden genomen, dàt is de aangewezen aanpak.

Zet dat veel zoden aan de dijk? Nee, maar meer zit er met islamisten tot nader order niet in. Wie vanaf zijn geboorte de islam krijgt ingeprent, lijdt aan een geestelijke storing (binary world view) die moeilijk (niet onmogelijk) te verhelpen is. Neem de gevallen van "sudden jihad" maar eens onder de loupe van de afgelopen weken (panty-bomber, Fort Hood-shooter etc), die vertellen daaromtrent boekdelen.

Er komt een dag dat het groot publiek in de vrije wereld het "politiek correcte discours" enerzijds niet langer zal accepteren, en anderzijds zullen de apologeten van de Linkse Kerk (useful idiots) de islam niet langer kunnen verdedigen want te oncontroleerbaar en gewelddadig. Dàn is de tijd rijp voor een héél doelgerichte aanpak van "het probleem".

Feit is dat de politieke islam als fascistoïde doctrine ergens in de nabije toekomst zal worden vermalen en vermorzeld, zoals die andere totalitaire doctrines (nazisme, communisme...).

Uiteindelijk zal de vrijheidshunkering van de gewone mens zegevieren. Daar kan geen maangod, laat staan een zelfverklaarde profeet, tegenop. Zelfs geen biljoen islamisten!

Peace.

Kafir Harby

maandag 18 januari 2010

Nieuwe Beweging voor Westerse Waarden...

Wilders_dam.jpg

Vorige week vond in Vlaanderen de oprichting plaats van de a-politieke volksbeweging MOVALOC.

MOVALOC – Motus Valorum Occidentalium – staat voor ‘Beweging voor het Behoud van de Westerse Waarden’ en zet zich in voor het toezicht op het respect voor onze Westerse normen en waarden.

John Vrancken, medeoprichter en unaniem tot voorzitter van de organisatie verkozen, tevens ook woordvoerder van Movaloc: “Wij hebben bewust gekozen voor een a-politieke organisatie en voor een grensoverschrijdende actieradius. Zo is er ook een Franstalige tak in Wallonië in de maak en werden al contacten in het buitenland gelegd."

"De nadruk ligt op het a-politieke karakter van de beweging en, hoewel wij onder onze leden zowat het ganse politieke spectrum terugvinden – zowel links als rechts dus- werd er in ons bestuur vastgelegd dat de leden hun partij-politieke bindingen afleggen wanneer zij bij en voor Movaloc optreden. Movaloc zal zich resoluut inzetten voor en toezien op de naleving van de resoluties van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals die in 1948 algemeen werd aanvaard.”

Movaloc werd opgericht door een aantal vrouwen en mannen, die vanop de leefvloer van de maatschappij een aantal mistoestanden willen aanklagen en dus de apatische houding van onze politici in diverse domeinen niet meer kunnen en willen aanvaarden, politici die onze maatschappij constant blootstellen aan inbreuken op onder andere de vrije meningsuiting en het principe van de gelijkheid tussen man en vrouw. De lekenstaat, die garant staat voor de onvoorwaardelijke scheiding tussen kerk en staat, wordt stilaan verdrongen onder druk van bepaalde godsdienstige overtuigingen (in de eerste plaats de islam uiteraard), die deze scheiding meer en meer in vraag stellen en willen vervangen door een theocratie.

Voorzitter John Vrancken: “Wij zijn ervan overtuigd dat onze politieke beleidsmakers hun verantwoordelijkheid niet of onvoldoende opnemen en willen vanuit een breed draagvlak de druk opvoeren en zorgen dat zij opnieuw rekening gaan houden met de burger. Het schandalige optreden van minister Daerden in de Senaat – waarbij hij de burger in het gezicht uitlacht - is een voorbeeld van minachting van het beleid t.o.v. de kiezer."

"De nog verder uit te bouwen website Movaloc zal hiertoe onze spreekbuis zijn en (al te dikwijls verzwegen) informatie aan het grote publiek verstrekken. Wij zullen ook regelmatig naar buiten treden en acties voeren: zo zal Movaloc op 20 januari aanstaande met een delegatie aanwezig zijn op de betoging voor de bescherming van de vrije meningsuiting vóór het Gerechtshof in Amsterdam, bij het begin van het proces tegen Geert Wilders. Ook hulpacties aan de minderbedeelden in onze maatschappij staan op het programma”, aldus nog Vrancken.

Wij zullen op deze blog regelmatig berichten over de activiteiten van Movaloc, wij juichen alleszins het initiatief toe want het is een signaal dat er beetje bij beetje een weerstand op gang komt tegen de islamisering van onze regionen...

zondag 17 januari 2010

Allah was er toch... Of niet?


In een eerdere blogpost (zie verderop) hebben wij ons afgevraagd waar de hulp uit de islamitische landen bleef met betrekking tot Haïti.

Een speurtocht doorheen het internet leverde namelijk geen enkel spoor op van hulpverlening uit de moslimlanden.

Edoch, enkele uren na publicatie werden ons door verschillende lezers toch links aangereikt waaruit bleek dat ook uit "dar ul-islam" de nodige solidariteit werd/wordt betoond. Mooi.

Het kritisch artikeltje is aansluitend meteen verwijderd, de waarheid heeft haar rechten, en wij betuigen bij deze onze appreciatie aan de donoren en hulpverleners.

Peace!

ps: feit is intussen dat de Israelische hulp aan Haïti in de wereldpers opzettelijk wordt verzwegen (zie bovenste foto). Check this: Artikel Haretz

Ook dit nog: ik ben kennelijk niet de enige die zich afvraagt hoe solidair de islamitische wereld wel is, check this: Artikel Politically Incorrect

Allah geeft forfait in Haïti
Dit was de oorspronkelijke post (die hierboven is gecorrigeerd omdat er intussen - hoewel vaag en niet echt concreet of bevestigd in Westerse media - toch berichten werden gevonden van solidariteit vanuit de Ummah :

Vergt het tegenwoordig een aardbeving met honderdduizenden doden en verminkten om de Ummah, de islamitische natie, te ontmaskeren als schijnheilig, racistisch en hypocriet?

Wij menen van niet. De manier waarop er in de islamitische wereld wordt gereageerd op de catastrofe op het Caribisch eiland Haïti, is voorspelbaar als zonneschijn na regen.

Terwijl de hele beschaafde wereld onmiddellijk en massaal toesnelt met hulpgoederen en medische teams, blinkt de islamitische wereld uit in schroomloze afwezigheid.

Geen vliegtuigen uit Lybië of Saudi-Arabië, geen hulpteams uit de Filippijnen of Pakistan, geen medische ploegen uit Indonesië of Maleisië, geen search teams uit Egypte of Turkije. Niemendal. Nada. Niets.

Het zijn toch zelf arme ontwikkelingslanden die middelen en competentie ontberen, zegt u?

De meeste Arabische landen zitten op bergen petro-dollars en biljoenen subsidie-euro's (jiziyya), krijgen technische hulp en equipment à volonté uit het Westen, houden er allemaal een buiten-proportioneel leger op na, hun elites leven in luxe te liederlijk voor woorden. Die vlieger gaat dus niet op.

Wat zou dan wel de reden kunnen zijn van die schroomloze afwezigheid, in contrast met het Westen, dat bij elke ramp meteen present geeft, denk aan Atjeh, Iran, Pakistan en talloze andere recente rampen in moslimlanden?

Kan het zijn dat hulp uit islamitische landen uitblijft omdat Haïti het overblijfsel is van een "christelijke kolonie" ?

Kan het zijn dat men forfait geeft omdat de "crusaders" te prominent ter plekke zijn?

Kan het zijn omdat die Haïtianen toch maar "Untermenschen" zijn? Arme, zwarte ongelovige honden, vergelijkbaar met apen en ezels?

Kan het zijn dat moslims afwezig blijven omdat de Israëli's zo prominent aanwezig zijn met een volledig uitgerust veldhospitaal en een elite-team van trauma-specialisten?

Het zijn retorische vragen, de antwoorden zijn te politiek incorrect om hier weer te geven, nietwaar Jozef de Witte?

Feit is dat Allah forfait geeft in Haïti, het zoveelste bewijs dat deze maangod niets voor deze wereld is.

zaterdag 2 januari 2010

Aanslag op Cartoonist verijdeld!

Westergaard.jpg

Gisteravond heeft de Deense politie in de stad Viby een jihadist neergeschoten voor de woning van cartoonist Kurt Westergaard (74). Westergaard is de auteur van die omstreden maar prachtige spotprent van de zelfverklaarde profeet Mohammed met tulband en bom.

De islamist trachtte de woning binnen te dringen gewapend met een mes en bijl. Het gaat om een 28-jarige Somaliër die volgens de Deense inlichtingendienst banden heeft met de Somalische moslimextremistische beweging al-Shebab en met al-Qaida. Hij is ook lid van een terroristisch netwerk in Denemarken dat al lange tijd door de Deense inlichtingendiensten in het oog wordt gehouden, aldus een woordvoerder van de inlichtingendienst.

Cartoonist Westergaard, in wiens woning een "safe room" is voorzien na tal van doodsbedreigingen vanwege de "religion of peace", wist tijdig op het alarm te drukken waardoor de politie, die in de buurt een observatiepost bemant, snel kon ingrijpen. Westergaard bleef ongedeerd, de Somaliër is ernstig verwond met schotwonden in armen en benen naar het ziekenhuis gebracht.

Westergaard hield zich al sinds de ophef over de cartoons in 2006 schuil. Begin 2008 werden twee Tunesiërs opgepakt, die van plan waren om Westergaard te wurgen. Gisteren waren het drie Somaliërs die de fatwa tegen de cartoonist wilden uitvoeren.

De woede van de islamitische wereld over de cartoons richt zich al langer op Denemarken en de tekenaar. De ambassades in Libanon, Syrië en Pakistan werden eerder aangevallen. Landen als Saudi-Arabië riepen tijdelijk hun ambassadeurs terug. In onder meer Nigeria, Afghanistan en Pakistan kwam het tot rellen waarbij in totaal minstens vijftig doden vielen. Hetgeen nog maar eens onderstreept tot welke waanzin islam-indoctrinatie kan leiden.

Het tijdstip - nieuwjaarsavond - is geen toeval, de islamisten gingen er vanuit dat op zulke dagen de aandacht van de beveiliging verslapt, wat in dit geval inderdaad het geval was. Maar de alertheid van de cartoonist en de aanwezigheid van een toevluchtskamer hebben erger kunnen voorkomen. Is Westergaard nu veilig? In het geheel niet, de jihadisten zullen het blijven proberen zolang Westergaard leeft.

Moeten wij dit allemaal zomaar blijven aanvaarden? Neen. Het wordt hoog tijd om alle islamisten, waarvan geweten is dat ze banden onderhouden met jihadistische groeperingen, zonder pardon het land - en bij uitbreiding de EU - uit te zetten. Liefst nog manu militari.

De islam heeft ons in de jaren tachtig de oorlog verklaard, en het wordt tijd dat wij ons aan die realiteit gaan spiegelen.

(Achteraf: zoals verwacht haast de links-liberale pers zich om deze Somalische jihadi aan Al-Qaeda te linken of hem weg te zetten als een solitaire extremist, dit alles uiteraard met de bedoeling de "islam" (global jihad) uit beeld te houden. Edoch, Al-Qaeda is wat het nazisme was tijdens de Tweede Wereldoorlog: er waren slechts 25.000 hardcore nazi's, maar wij hebben tegen ALLE Duitsers MOETEN strijden, omdat het gros al dan niet stilzwijgend achter die nazi's stond. Dat is nu weer het geval. Indien de islamitische wereld er niet in slaagt dit crapuul uit te spuwen en de pseudo-religie islam van zijn hatelijke boodschappen te ontdoen, moet er een "security wall" tussen onze werelden worden geplaatst. Het is dit of het is wereldoorlog, aan de links-liberale elites om de keuze te maken.)

vrijdag 1 januari 2010

Utrecht weer in brand...

Racaille.jpg
U zal het allicht niet lezen in uw krant, niet zien of horen in TV-journaals. Nochtans is de kleine "burgeroorlog" die tijdens oud op nieuw in diverse Nederlandse steden woedde, vooral in Utrecht, niet van de poes en belangrijk genoeg om als nieuwsitem te brengen.

De onlusten en ongeregeldheden liepen dermate uit de hand, dat onze noorderburen op diverse fronten de ME moesten inzetten, een elite politie-eenheid getraind om zware onlusten te bemeesteren. De politie heeft in de nieuwjaarsnacht 112 mensen aangehouden in de provincie Utrecht, maar het had daar ook een veelvoud van kunnen zijn.

Deze aanhoudingen werden onder meer verricht wegens openlijke geweldpleging, brandstichting, vernieling of vandalisme. Gedurende de nacht was er ook sprake van diverse branden in de regio. De brandweer heeft in totaal 194 containerbranden geblust, de vorige jaarwisseling ging het nog om 318 containerbranden.

Is dat misschien een positieve kentering?

Niet dus. Er werden immers ook 41 auto's in de fik gezet. Het merendeel betrof 28 auto's in Utrecht, gevolgd door Amersfoort en Zeist met in beide plaatsen vier wagens. Onder andere in de Utrechtse wijken Kanaleneiland, Zuilen en Hoograven (waar zich islamitische enclaves hebben gevormd) werden auto's in brand gestoken. In Zuilen werd een autoraampje ingeslagen en vuurwerk naar binnen gegooid. Omwonenden konden de brand zelf blussen.

De brandweer moest ook uitrukken voor 36 woningbranden in Utrecht, Amersfoort en Veenendaal. In Breukelen vloog een kippenschuur in brand. Op het Schrijverspark in Veenendaal ging het om brand in een kelderbox onder flatwoningen, een aantal woningen werd hierbij ontruimd. In elf gevallen was er sprake van incidenten waarbij hulpverleners werden gehinderd in hun werkzaamheden.

Hoewel niet in alle incidenten betrokken, heeft het "racaille" zich weer eens goed kunnen uitleven, en ons weer een voorsmaakje gegeven van wat deze samenleving in de verdere toekomst nog te wachten staat, maar dan op een veel grotere schaal...

O ja, toch ook even vermelden dat het in Frankrijk "rustiger" was dit jaar. Er zijn "slechts" 1.147 auto's in de fik gestoken, tien minder dan vorig jaar... Er werden 45.000 agenten ingezet, maar liefst tienduizend meer dan vorig jaar, vandaar.

(Foto Archief)

Ik maak van de gelegenheid gebruik alle lezers van deze blog een VOORSPOEDIG NIEUW JAAR toe te wensen. Hopelijk een jaar zonder veel islam-sores, maar daar vrezen we eerlijk gezegd toch een beetje voor.

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...