zondag 31 mei 2009

Islam zet aan tot criminaliteit...

Mothefooker.jpg

Bij onze Noorderburen onderzoekt het ministerie van Justitie welke aanpak van jeugdcriminaliteit werkt. Met die kennis wil het kabinet de problematiek van Marokkaanse jongeren te lijf.

"De islam" is mogelijk een van de oorzaken van delinquent gedrag van Marokkaanse jongeren. Dat oppert Corine de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie in Maastricht die - samen met anderen - in opdracht van het ministerie van Justitie de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren in kaart heeft gebracht. Volgens De Ruiter hebben Marokkaanse (en Turkse) jongeren een ‘achterstand in hun morele ontwikkeling’.

Zo’n achterstand is één van de factoren die crimineel gedrag kunnen veroorzaken: wetenschappelijk is aangetoond dat delinquenten vaak een verminderde gewetensfunctie, minder empathisch vermogen en minder agressiecontrole hebben. Dit minder goed ontwikkelde ‘moreel redeneren’ van Marokkaanse en Turkse jongeren is volgens De Ruiter en haar medewerkster Kim van Oorsouw te verklaren uit de islamitische achtergrond van deze minderheidsgroepen.

‘Binnen de islam ligt de nadruk op gehoorzaamheid aan en respect voor de ouders. Individualisme en onafhankelijkheid worden minder belangrijk gevonden - en dit zijn juist de eigenschappen die de morele ontwikkeling tot een hoger niveau kunnen brengen’, aldus de co-auteurs van het Kennisfundament ten behoeve van de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren.

Kinderen in Nederlandse gezinnen groeien op met een ‘democratische onderhandelingsstijl’ en veel overleg met de ouders, waardoor ze leren mee beslissen. Islamitische kinderen groeien vaak op in een gezinsstructuur waarin ze ‘alleen maar bevelen moeten opvolgen’. Het empirische bewijs dat dit antisociaal of crimineel gedrag in de hand werkt, is er nog niet, maar de auteurs achten het ‘plausibel’ dat het zo werkt.

Achtergrond

Marokkaanse jongeren hebben te maken met andere achtergrondfactoren dan Turkse jongeren. Marokko is minder geïndustrialiseerd en minder democratisch dan Turkije en in Marokko hebben vrouwen minder politieke rechten, wat analfabetisme in de hand werkt, zo worden wat verschillen opgesomd.

Al met al zijn programma’s als de "Glenn Mills school" volgens de onderzoekers bij Marokkaanse jeugdigen dan ook ‘niet effectief om de morele rijping te vergroten, omdat repressie vaak al de dominante opvoedingsstijl is’. Veel meer heil zien ze in het aanleren van een andere denkstijl. Studies in het buitenland tonen aan dat die aanpak daadwerkelijk leidt tot minder recidive. Bekend is ook dat Marokkanen vaker dan gemiddeld lijden aan schizofrenie. Dat zou weleens te maken kunnen hebben met de veelvoorkomende neef-nichthuwelijken, aldus onderzoekster Trees Pels, die ook meewerkte aan het rapport.

Het Kennisfundament ligt ten grondslag aan het ‘Marokkanenbeleid’ dat het kabinet op dit moment ontwikkelt. Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoeksen Documentatiecentrum) van het ministerie van Justitie heeft meerdere wetenschappers gevraagd op een rijtje te zetten wat er al bekend en bewezen is over de aanpak van jeugdcriminaliteit en antisociaal gedrag in het algemeen, en van allochtone/Marokkaanse jongeren in het bijzonder.

Uitgezocht is van welke interventies en maatregelen vaststaat dat ze echt werken. Dat zijn er maar weinig, concluderen de onderzoekers. Wat er voorhanden is aan wetenschappelijk bewijs stoelt vooral op Amerikaanse studies; onderzoek naar de werking van (buitenlandse) interventies in de Nederlandse context is dan ook hoognodig, betogen de auteurs. Zo is niet bekend of jongeren die in een justitiële jeugdinrichting geen probleemgedrag meer vertonen, die lijn na vrijlating ook vasthouden. Waarschijnlijk niet, denken de onderzoekers.

Aanbevelingen

Een belangrijke aanbeveling uit het rapport is verder dat scholen een veel grotere rol moeten krijgen bij het bestrijden van de overlast en criminaliteit van Marokkaanse jongeren. Allochtone ouders stappen minder snel dan autochtone ouders naar de (psychische) hulpverlening, mede vanwege een cultureel taboe. Voorlichting aan die ouders is daarom van groot belang, stellen de auteurs van het Kennisfundament.

‘In het signaleren is het aan te bevelen dat scholen (schoolartsen, jeugdgezondheidszorg, leerkrachten) een belangrijkere rol gaan spelen. Leerkrachten zouden bijvoorbeeld gestimuleerd kunnen worden om in hun klas te screenen op gedragsproblemen’. Er bestaat een test met eenvoudige vragen (‘Kan het kind stilzitten? Liegt het vaak?’) die probleemgedrag en gedragsstoornissen heel vroeg kan signaleren.

Wanneer allochtone ouders via de school verwezen worden naar de hulpverlening, werkt dit drempelverlagend, betogen de onderzoekers. ‘Nog beter zou het zijn wanneer de hulpverlening op of via de school aangeboden wordt. Dat zullen allochtone ouders, maar ook ouders met een lage sociaal-economische status, als drempelverlagend en minder stigmatiserend ervaren dan wanneer ze uit eigen beweging hun weg moeten vinden naar bijvoorbeeld de jeugd-GGZ’, aldus de schrijvers van het Kennisfundament.

Als ouders makkelijker de weg vinden naar de vrijwillige hulpverlening, zal de allochtone oververtegenwoordiging in de niet-vrijwillige, zwaardere hulp (Jeugdzorg, tbs) ook afnemen, is de verwachting.

Buffer

Het vergroten van de ‘sociale binding’ onder etnische minderheden kan werken als ‘buffer tegen crimineel gedrag’, denken de onderzoekers die voor het WODC hebben gewerkt. Die sociale binding kan weer worden versterkt door de sociale cohesie binnen (Marokkaanse) gezinnen te verstevigen.

‘Oudertraining kan al in de basisschoolperiode. Marokkaanse ouders blijken er moeite mee te hebben om te erkennen dat hun kind moeilijk hanteerbaar gedrag vertoont.’ Leerkrachten signaleren dit gedrag wel, reden te meer om al op school ‘preventieve interventies’ aan te bieden.

Andere bevindingen van de wetenschappers: het creëren van hangplekken voor risicojongeren werkt vaak averechts; bij het tegengaan van criminaliteit is het instellen van een avondklok niet effectief, het verbeteren van straatverlichting daarentegen wel. Lukraak meer ‘blauw’ op straat heeft geen nut, gericht extra patrouilleren op bepaalde tijden en plaatsen werkt aantoonbaar wél.

(Bron: Binnenlandsbestuur.nl - ® Sjors van Beek • 22.05.09)

'Islam mede oorzaak criminaliteit'


Corine de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie zegt het, dus dan moet het wel waar zijn: de islam is mogelijk een van de oorzaken van delinquent gedrag onder Marokkaanse jongeren. Jammer dat de redactie van Binnenlands Bestuur het artikel niet online gezet heeft, want het leent zich extreem goed voor close reading. Uitgebreid citaat dan maar:

"Volgens De Ruiter hebben Marokkaanse (en Turkse) jongeren een 'achterstand in hun morele ontwikkeling'. Zo'n achterstand is één van de factoren die crimineel gedrag kunnen veroorzaken. (...) Dit minder goed ontwikkelde 'moreel redeneren' van Marokkaanse en Turkse jongeren is volgens De Ruiter en medewerkster Kim van Oorsouw te verklaren uit de islamitische achtergrond van die groepen. 'Binnen de islam ligt de nadruk op gehoorzaamheid aan en respect voor de ouders. Individualisme en onafhankelijkheid worden minder belangrijk gevonden - en dit zijn juist de eigenschappen die de morele ontwikkeling tot een hoger niveau kunnen brengen', aldus de auteurs."


Voor die laatste stelling, het verband tussen gebrekkige morele ontwikkeling en uit de islam voortkomende autoritaire opvoeding, bestaat geen empirisch bewijs, erkennen de auteurs, maar ze vinden het wel 'plausibel'. En daar zit dan toch iets raars in de redenering. Zo'n vijftig jaar geleden werden Nederlandse kinderen namelijk ook massaal op geloofsgronden autoritair opgevoed en de jaren vijftig staan juist niet te boek als een buitengewoon amoreel en crimineel tijdperk.

Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat islamitisch autoritair totaal anders is dan christelijk autoritair, maar dat zeggen De Ruiter en Van Oorsouw dan weer niet. Het autoritaire is het probleem. Marokkaanse ouders zelf klagen vanuit hun jaren-vijftig-mentaliteit echter juist dat ze niet in de gelegenheid gesteld worden hun kinderen tot gehoorzame burgers op te voeden door de lakse houding van de Nederlandse maatschappij. Dat is natuurlijk ook een rammelende redenering.

Zodat de lijntjes toch weer netjes bij elkaar komen. Autoritaire ouders die er niet in slagen hun kind de weg te wijzen in een liberale samenleving moeten op opvoedles, scholen en maatschappelijk werkers moeten ontsporende kinderen zo vroeg mogelijk signaleren, de sociale cohesie in de buurt moet versterkt worden, enzovoort. Als de islam nog even uit de redenering gehaald wordt, kan de aanpak misschien ook werken voor Antillianen en Tokkies.

Auteur: Christian 15:04


Hier nog een voorbeeld van de modus operandi van islamitische agitatie: in het begin is het allemaal peis en vree. Als er meer islamieten komen, begint de agitatie. Die heeft tot doel de niet-moslims te verdrijven en de introductie van de sharia voor te bereiden. Denk erom, de belangrijkste uitspraak die de zelfverklaarde profeet Mohamed ooit deed is deze: "I have been made victorious by using terror".

Marokkanen-terreur leidt tot sluiting school

Het is het verhaal van Aad de Jong. Niet zijn echte naam, want uit angst voor repressailles houdt hij die graag uit de krant. Drie decennia lang gaf hij les op het Goudse Delta College, een lbo aan de Graaf Florisweg.


De problematiek in Gouda met Marokkaanse jongeren, die de laatste maanden ook landelijk veel aandacht krijgt, bestaat al veel langer, stelt hij. ,,De school is er uiteindelijk in 2000 aan kapot gegaan. En iedereen hield zijn mond, uit angst voor een slechte naam of wraakacties vanuit de groep.''


Midden jaren zeventig kreeg De Jong een baan op de school. ,,We hadden enkele Marokkaanse leerlingen en er was een gezonde nieuwsgierigheid naar elkaar toe. We proefden letterlijk van elkaars keuken, gingen bijvoorbeeld samen couscous eten.


Op eigen initiatief ben ik tot drie keer toe naar Marokko op vakantie gegaan, puur om me te verdiepen in de achtergrond van mijn scholieren.''


Geleidelijk deden zich steeds vaker incidenten voor op school. ,,Portemonnees werden gestolen, leerlingen kwamen na de pauze terug met goederen uit de winkel waarvan ik vermoedde dat ze niet betaald waren. Verontrustender was dat wanneer ik iemand daar op aansprak, er direct heel hoog van de toren werd geblazen. De sfeer kortom, begon om te slaan.''


De winkeliers op de Willem en Marialaan gaven aan geen leerlingen van de school meer binnen te willen hebben. ,,Maar het bleek haast onmogelijk dit alles bespreekbaar te maken. Sterker nog: de hulpverlening nam het steevast op voor de jongeren in kwestie en bedekte alles met de mantel der liefde.''


In de klas kon De Jong zijn leerlingen prima aan, daar buiten voelde hij zich steeds minder prettig. ,,Winkelen in de binnenstad? Heb ik jarenlang niet gedaan. Er was altijd wel een groepje van vijf, zes man dat achter me aan ging en me vervelende dingen toewenste. Veel collega's - soms geboren en getogen Gouwenaars - zijn na hun pensionering de stad uitgevlucht.''


Het schrijnendste voorbeeld is dat van oud-directeur Den Blijker. ,,Hij woonde in Oosterwei, was getrouwd met een joodse vrouw en is een aantal malen opgeschrikt doordat er nazi- tekens op zijn huis opdoken. In de jaren negentig verhuisde hij naar een adres in Bloemendaal, wat zelfs voor collega's geheim moest blijven. Toen de school ophield te bestaan, is hij naar het oosten van het land vertrokken.''


En ook medeleerlingen werden niet gespaard. ,,Veel jongens uit bijvoorbeeld Reeuwijk, Waddinxveen of de Krimpenerwaard werden afgeperst. Soms op school zelf, soms op de fietsroute ernaar toe. Niet gek, dat steeds meer van die jongeren na hun basisschooltijd kozen voor een school buiten Gouda.''


De criminaliteit waarmee een groep leerlingen zich bezighield, werd steeds beter zichtbaar. ,,Het gebeurde weleens dat een leerling zijn fietssleuteltje kwijt was, dan maakte een docent metaaltechniek het slot open. Maar steeds vaker kwamen er tieners met een prachtige, nieuwe Gazelle damesfiets met kinderzitje en de vraag of het slot kon worden opengebroken. Als de politie dan werd gebeld, bleek het natuurlijk om een gestolen rijwiel te gaan. Maar de leerling kwam er altijd mee weg.''


In de pauzes stonden er dikke BMW's voor de deur. ,,Daar werd schaamteloos gedeald. Maar wel zodanig slim, dat wanneer er politie langskwam er nooit drugs te vinden was.''


De Jong past ervoor àlle Marokkaanse leerlingen te beschuldigen van deze praktijken. ,,Natuurlijk zaten er ook goede tussen. Maar achteraf gezien kun je wel stellen dat er veel harder opgetreden had moeten worden tegen de jongens die alles verziekten en de boel - op school en op hun stageplek - terroriseerden.''


De gemeente hielp ook niet mee, stelt hij. ,,Net als vandaag de dag. Het is toch onbegrijpelijk dat goedlopende initiatieven, zoals het voetbalproject voor hangjongeren van Mimoun Talbi in Oosterwei, om zeep worden geholpen omdat de gemeente niet bereid is er geld voor vrij te maken.''


Hij hoopt dat scholen en instellingen van nu eerlijker worden over wat er bij hun speelt. ,,Pas dan wordt het probleem echt inzichtelijk. Maar zij zijn net zo goed bang voor een slechte naam en hangen de vuile was niet buiten. De volle omvang van dit probleem is daardoor nog steeds niet écht duidelijk.''


(bron: http://www.ad.nl/groenehart/gouda/32...a_College.html )


vrijdag 29 mei 2009

Wilders' waarheid kwetst...

Wilders_Pamela.jpg

DEN HAAG - Kabinet en Tweede Kamer zijn geschokt door de bijdrage van PVV-leider Geert Wilders gisteren aan het jaarlijkse "Verantwoordingsdebat".

Wilders uitte zijn onbegrip over de Nederlandse journaliste Joanie de Rijke die door de Taliban is verkracht, maar daar volgens hem vergoelijkende woorden over sprak. Volgens hem is dat 'tekenend voor het morele verval van onze elite'. Daar heeft Wilders een punt. Er valt immers helemaal niets goed te praten aan de daden van die beesten.

Maar de elite in Nederland denkt daar uiteraard anders over. Vrijwel alle fractievoorzitters reageerden meteen fel. Volgens hen schoffeerde Wilders met zijn opmerkingen de vrouw die zich verder niet kon verdedigen. Premier Jan Peter Balkenende sprak eveneens zijn afkeuring uit. ''Ik vond die vergelijking eerlijk gezegd uiterst pijnlijk en smakeloos.''

Wij geven hierna volgend de volledige speech weer die Wilders in de kamer ten beste gaf. Geef toe, hij windt er geen doekjes om, en op de keper beschouwd heeft de PVV-leider overschot van gelijk. Oordeelt u zelf maar (FOTO: een ontspannen Geert Wilders in New York in gezelschap van Pamela Geller, de blogster/journaliste die als anti-jihadiste wereldberoemd is geworden...)

WILDERS: «Ze was verkracht, maar ze was niet kwaad. De journaliste die op zoek ging naar de Taliban in Afghanistan zag haar nieuwsgierigheid omgezet in een wrede, meervoudige, verkrachting. Maar waar dat bij anderen leidt tot woede of verdriet, toont deze journaliste vooral begrip. Ze zegt: "er was ook respect voor mij". En ze kreeg nog thee met koekjes ook.

Vz, ik begin met deze gebeurtenis, omdat hij tekenend is voor het morele verval van onze elite. Die is zo verblind door haar eigen ideologie dat het bereid is weg te kijken voor de waarheid. Verkrachting? Nou, ik wil nuances aanbrengen in het verhaal, zegt de linkse journaliste. De Taliban bestaat heus niet uit monsters. Liever de werkelijkheid ontkennen dan hem onder ogen zien. Onze elite, of het nou gaat om politici, journalisten, rechters, subsidieslurpers of ambtenaren, is volledig de weg kwijt. Elk gevoel voor realiteit is verdwenen. Elk gezond verstand wordt overboord gezet om de werkelijkheid te ontkennen. Niet alleen deze helaas verkrachte journaliste leidt aan het Stockholm-syndroom, maar de hele Nederlandse elite. Ze praten alles goed. Alles relativeren ze weg. Goed en kwaad, logica en gezond verstand, het is 1 grote grijze streep geworden - zonder begin of eind. Het enige morele ijkpunt dat ze nog hebben is: als het moslims maar niet! irriteert - want dan zijn ze er wel tegen.
Je zou verwachten: een vrouw wordt meermalen verkracht en vindt het vreselijk. Maar de journaliste is niet kwaad want de moslim in kwestie toonde ook respect. Je zou verwachten: de misdaad is nog steeds fors en er wordt hard ingegrepen. Maar dit kabinet sluit gevangenissen en bezuinigt op politie omdat het een andere realiteit wenst te zien.

Je zou verwachten: er is een explosieve stijging van het aantal asielzoekers dus het asielbeleid wordt strenger. Maar in dit land wil men asielzoekers twee-onder-een-kap-woningen geven, terwijl onze bejaarden een luierdag krijgen.
Je zou verwachten dat de politie in Gouda keihard optreedt tegen moslim-kolonisten. Maar als de tegels naar de politiewagens vliegen, herbenoemt de PvdA-kliek deze realiteit gewoon tot 'baldadigheid'. Probleem opgelost. En van de rechters krijgt het tuig dat de politie aanvalt geen dubbele straf maar een taakstraf.
Je zou verwachten dat de Somalische piraten die onze schepen aanvallen gewoon onder vuur worden genomen, maar in plaats daarvan halen we ze naar Nederland en geven ze computercursussen. Gratis.

Je zou verwachten dat een links politicus opkomt voor vrouwenrechten. Maar mevrouw Arib geeft als advies aan Marokkaanse vrouwen over hoe om te gaan met dominerende mannen: "Ga de strijd niet aan, die verlies je toch."
Je zou verwachten dat nu we weten dat de schade van de multicul minstens 100 miljard euro bedraagt, dat de sluizen van de massa-immigratie nu wel dichtgaan. Maar nee hoor, dit kabinet vestigt een nieuw record met 140.000 nieuwe vreemdelingen, een groep zo groot als de bevolking van Amersfoort. Let wel voorzitter: in 1 jaar! Je zou verwachten dat Boris Dittrich op zijn minst aangifte doet als hij in de Albert Heijn met een mes wordt bedreigd door een nieuwe Nederlander en te horen krijgt 'vuile homo'. Maar hij zwijgt, want de realiteit van de massa-immigratie doet blijkbaar meer pijn dan welk Marokkaans mes dan ook.

Je zou verwachten dat het zeer progressieve Utrecht opkomt voor gelijkheid van man en vrouw. Maar in plaats daarvan subsidieert het gescheiden loketten. Net als vroeger in Zuid-Afrika.
Je zou verwachten dat in PvdA-bolwerk Rotterdam niet getornd wordt aan de resultaten van de emancipatie. Maar toch zijn er plannen voor apartheidsvoorstellingen in het theater, met speciale plaatsen voor moslima's.

Je zou verwachten dat als er op een islam-congres, zoals een paar weken geleden in Nederland gebeurde, wordt geroepen 'islam zal de overhand krijgen' en als gezegd wordt 'islam staat niet voor vrede, maar voor overgave' en als klinkt dat de democratie moet verdwijnen en er in Nederland sharia-rechtbanken moeten komen dat onze regering daar keihard afstand van neemt. Maar dit kabinet zwijgt.

Je zou verwachten dat als blijkt dat al die miljoenen richting Vogelaarwijken niet werken, omdat, ik citeer uit het onderzoek: "Vooralsnog kan niet worden geconcludeerd dat investeringen in barbecues, buurtcomités en buurtregisseurs maatschappelijk zinvol zijn geweest.". Dan zou je denken dat de stekker er uit gaat. Maar er gebeurt niets, het kabinet houdt haar roze bril op.

Je zou verwachten dat Ronald Plasterk, ooit een vrijzinnig columnist, opkomt voor vrouwenrechten, maar met hem als minister van onderwijs vinden er inburgeringcursussen plaats op basis van sekse-apartheid. Mannen in het ene lokaal, vrouwen in het andere. Eerste boodschap: wij buigen voor jullie woestijn-ideologie. Je zou verwachten dat Brussel nu eindelijk eens doorheeft dat immigratie een ramp is, maar nee hoor, een heuse denktank van de Europese Commissie komt tot de conclusie: 'Nederland heeft te weinig Marokkanen'! Ja, voorzitter, waar zouden we zijn, zonder Europa? Je zou verwachten dat Wouter Bos nu wel begrijpt dat we genoeg problemen hebben. Maar hij zegt: "wen er maar aan, het hoort erbij dat de islam in Nederland wortel schiet". Daarom gaat hij maar door met het hierheen halen van vliegtuigladingen van mensen uit moslimslanden die vaak niet kunnen lezen of schrijven. Wouter zegt: dit land kan zo veel analfabeter. Vz, tijdens de algemene beschouwingen in september sprak ik over de Twee Nederlanden. Aan de ene kant de elite, met haar zogenaamde "idealen". Van een multiculturele samenleving, megahoge belastingen, van de klimaathysterie, van de islamisering, van de Brusselse superstaat en de ontwikkelingshulp en zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dat doe ik niet, want de rillingen lopen me nu al over de rug.

Onze hele grachtengordel-elite is volledig in staat van ontkenning. Alles wat heilig zou moeten zijn is vloeibaar. Over alles willen ze praten. Niets is meer onbespreekbaar. Alles kan in de uitverkoop. Alles kan worden meegenomen voor stuntprijzen.
Vz, ik zeg het nog maar eens: De islam is een totalitaire ideologie, de grootste bedreiging voor onze vrijheid. Dit kabinet kijkt naar het plafond en hoopt dat de bui overwaait. Maar ik, ik zal nooit zwijgen, ik zal nooit zwichten. Niet voor honderdduizend doodsbedreigingen, niet voor Al Qaeda, niet voor de minister van Justitie en al helemaal niet voor het politieke showproces dat mij te wachten staat.

Tegenover de buigende elite van dit kabinet staat het Nederland van de mensen die de rekening moeten betalen. Letterlijk en figuurlijk. Die het slachtoffer zijn van de straatterroristen, iedere dag opnieuw, die de banken van de nog steeds naar bonussen graaiende bankiers mochten redden maar naar wie Wouter Bos niet omkijkt, die verlangen naar een sociaal Nederland. Het zijn de mensen die door de politiek zelden gehoord worden. Die door de elite worden uitgelachen. Voor die mensen strijdt de Partij voor de Vrijheid.

En daarover wordt geen verantwoording afgelegd vandaag. Dit kabinet legt zich neer bij die Twee Nederlanden. En nog erger: dit kabinet kiest consequent partij voor het Nederland van de elite, en niet voor het Nederland van de gewone mensen. Wie zich afvraagt hoe het komt dat nog maar 1 op de 8 Nederlanders vertrouwen heeft in de politiek moet kijken naar die Twee Nederlanden.

Dat, voorzitter, is fundamentelere kritiek dan de 82 procent van de doelen die bereikt schijnen te zijn. En of de 74 doelstellingen al dan niet gehaald zijn. Al die holle cijfers, al die patserige powerpoint-presentaties, kunnen niet verbloemen dat er achter de papieren realiteit van gladpratende bestuurskunde-doctorandussen met designer-brillen een wereld schuilgaat van een Nederland dat zich vertrapt en vernederd voelt. Dat is een Nederland dat weet dat het belazerd wordt. Belazerd door een elite die alles best vindt zolang de miljoenen maar richting de VPRO, de kunstmaffia en Milieudefensie stromen.
Voorzitter, het Nederlandse volk is bezig te ontwaken uit een lange linkse nachtmerrie en ik zeg u vandaag: deze elite loopt op haar laatste benen. Er tekent zich in Nederland een regenboogcoalitie af - die dwars door alle lagen van de bevolking klaar staat om op te komen voor het vertrouwde Nederland. Verandering hangt in de lucht en ons land hunkert er naar een nieuwe toekomst binnen te stappen. Vz, er wordt door dit kabinet totaal geen verantwoording afgelegd over wat de massa-migratie betekent voor onze economie. Het Centraal Planbureau komt op minstens 100 miljard euro schade. In Denemarken becijferen ze de schade zelfs op 300.000 euro per moslim-migrant. Een rapport in Frankrijk stelt dat de economische groei van dat land met twee-derde gereduceerd wordt door de massa-immigratie. De Zweedse econoom Lars Jansson schat de schade voor Zweden op 27 miljard dollar. In Noorwegen waarschuwen werkgevers dat de opbrengsten van de oliewinning straks helemaal opgaan a! an de kosten van de massa-immigratie. Kabinet, andere landen doen het wel, onderzoeken de kosten van de massa-immigratie wel, kabinet leg daar eens verantwoording over af. Breng die kosten van de massa-immigratie eens in beeld, zonder roze linkse wolken.

Vz, wanneer gaan we praten over aanpakken? Wanneer stopt de afdeling pappen en nathouden? Wanneer komt er een eind aan dit kabinet van uitstel en afstel? Wanneer wordt de boodschap van Nederland ook eens gehoord in het grachtengordel-paleis dat het hoofdkantoor van de PvdA is? Ik zie heus wel dat niet elk probleem meteen valt op te lossen. De nachtmerrie van links kan niet in een paar jaar worden hersteld, dat weet ik ook wel. Maar we kunnen in ieder geval een start maken. Volgende generaties moeten toch kunnen zeggen: op dat moment is een eerste stap gezet naar het herstel. Toen zijn we begonnen met terugvechten. Daar is links gestikt in zijn eigen leugens. Niet elk probleem is meteen op te lossen, maar elk probleem is wel meteen aan te pakken. We kunnen een begin maken. Vandaag nog. Laat ik wat voorbeelden noemen. Probleem: de zorg aan onze bejaarden en zieken holt achteruit. Aanpak: minder managers, meer handen aan het bed en meer geld naar de zorg.
Probleem: Marokkanen gooien met stenen naar onze politie. Oplossing: oppakken, aanpakken en uitzetten.

Probleem: onze economie krimpt nog sneller dan de VVD in de peilingen. Aanpak: stop met de linkse hobby's zoals de ontwikkelingshulp, de Vogelaarwijken en de publieke omroep en geef de Nederlander zijn eigen geld terug, herstel de vraag en kies voor flinke belastingverlaging. Probleem: Brussel krijgt steeds meer te zeggen over ons. Oplossing: de macht terug naar Nederland en de eurocraten in de WW.
Probleem: burgers worden beroofd en bedreigd. Aanpak: voer hoge minimumstraffen in zodat criminelen altijd forse straffen krijgen.
Probleem: dit kabinet breekt record na record op het gebied van de massa-immigratie. Aanpak: Geen Oost-Europeanen meer toelaten en grenzen dicht voor immigranten uit moslimlanden. NU! Probleem: we smijten met miljarden, en nog verandert het weer niet. Aanpak: stop daarmee, dat scheelt miljarden. Probleem: de JSF kost klauwen met geld en de PvdA draait en draait en draait. Aanpak: nog jarenlang doorvliegen met de F16.

Probleem: Rotterdam, de tweede stad van Nederland, heeft in 2012 een allochtone meerderheid. Aanpak 1: remigratie, aanpak 2: remigratie en aanpak 3: remigratie. Wat er in kan, kan er ook weer uit.
Probleem: de miljarden die naar de ontwikkelingshulp-lobby gaan lossen niets op. Aanpak: geen cent meer naar die oplichterij. Probleem: Somalische piraten overvallen onze schepen. Aanpak: pomp ze vol met lood en voer ze aan de haaien. Probleem: de islam doet alsof het een godsdienst is en profiteert zo van onze godsdienstvrijheid. Aanpak: benoem het tot wat het is: meer een politieke ideologie dan een religie. Vz, er moeten snel verkiezingen komen, een nieuwe Tweede Kamer, een nieuw kabinet.

Meneer Balkenende en meneer Bos, u kunt beiden een leuk betoog houden over het uit elkaar gaan van Jan Smit en Yolanthe, maar goed leiding geven aan ons land dat kunt u niet. Pak uw biezen, vertrek en kom nooit meer terug. Dank u wel.»

© Geert Wilders 2009

Back to Morocco!

Marokken.jpg
Volgens het Amsterdamse bureau voor Onderzoek en Statistiek verlaat ruim 60% van de Marokkaanse jongeren tussen de 17 en 23 de school voortijdig zonder ‘startkwalificatie’. In 2006 was 39% van de Marokkaanse jongeren werkloos. Van alle Marokkaanse mannen in Nederland tussen de 40 en 64 jaar leeft 62% van een uitkering. Volgens een steekproef van onderzoeker Junger Tas kwam 19 jaar geleden 33% van de Marokkaanse jongens in aanraking met de politie. Volgens een goed ingelichte bron op het Amsterdamse stadshuis die anoniem wenst te blijven, is nu 70% van alle Marokkaanse jongens onder de 24 in Amsterdam één of meerdere keren door de politie voor een strafbaar feit aangehouden. Op de shortlist met overlast-, hinder- en criminele groepen in Slotervaart stonden in 2006 200 jongens. Behalve één Turk, waren dat allemaal Marokkanen, terwijl in Slotervaart 17% van de bewoners van Marokkaanse afkomst is. Een Marokkaanse gezinsbezoeker van de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam stelt dat van de jongens in zijn dossiers 80% van Marokkaanse afkomst is.

(Bron NRC, 25/05/2009)

Beste politici in Nederland en België, moet hier nog een tekening bij?

Intussen in Vlaanderen:
"Tieners" slaan vrouw in coma!

Vijf jongeren tussen 14 en 19 jaar hebben in Geraardsbergen een 64-jarige vrouw in coma geslagen bij een handtasdiefstal. De daders zijn opgepakt maar meteen weer vrijgelaten...

De verdachten, jongeren uit Brussel en Lessen, wilden vrijdag op klaarlichte dag de handtas van Christiane De Cremer stelen. Om dat te bereiken werd het slachtoffer genadeloos geschopt en geslagen.

De hersenen van de vrouw kregen geen zuurstof meer en haar gezicht werd verbrijzeld, meldt Het Laatste Nieuws. Vier dagen na de mishandeling, vecht de vrouw nog steeds voor haar leven.

Verdachten vrij

In België is na de misdaad grote ophef ontstaan omdat het Belgische Openbaar Ministerie het blijkbaar niet nodig vond om één van de daders aan te houden of naar een instelling te sturen. "We weten niet wie precies verantwoordelijk is voor welke feiten, iedereen vertelt een andere versie", meldt een woordvoerder in Het Laatste Nieuws. De verdachten zitten inmiddels alle vijf thuis bij hun familie.

Islamieten staan in Eurabia kennelijk boven de wet. Is het soms niet tijd voor een burgermilitie die "recht trekt" wat justitie en politici lieten/laten krom groeien?

Vervolg, twee dagen later...

Intussen zou blijken dat het vijftal waarvan sprake niets met de zaak te maken zou hebben, dat de vrouw is beroofd door een ander duo. Bovendien zouden de verwondingen niet door slagen zijn veroorzaakt, maar door een noodlottige val. In de pers wordt bijna verwijtend gewezen naar het groot publiek dat het kennelijk aandurfde voorbarig verontwaardigd te zijn over zoveel straffeloosheid. En ook het gerecht wast met hetzelfde argument de handen in onschuld. Laat ons wel wezen, hoe komt het dat de media een compleet fout verhaal brengen dat vanzelfsprekend op groot onbegrip stuit? Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, het lijkt bijna opgezet spel. Bref, de media dienen zorgvuldiger te zijn, niet te speculeren. Anderzijds moet justitie niet zo licht over die vijf vermeende daders heenstappen. Ook deze kerels waren naar Geraardsbergen afgezakt om te roven en te stelen. Alle zeven daders dienden dus opgepakt en in snelrecht veroordeeld. De wet op de bescherming van minderjarigen werkt bovendien niet naar behoren, in bepaalde milieus worden minderjarigen immers aangezet tot criminaliteit omdat ze toch niet kunnen worden vervolgd. De wet op bescherming van minderjarigen is dus in veel gevallen eerder een aanzet tot het plegen van criminaliteit en straatterreur...

Vervolg, vier dagen later...

Opnieuw heeft een rechter in Antwerpen een 44-jarige Marokkaan (Saïd L.) laten vrijuit gaan hoewel de kerel op heterdaad was betrapt bij het stelen van een GPS. Eerder had deze rechter de dief nog veroordeeld tot 18 maanden cel, we hebben dus met een onverbeterlijke dief te maken waartegen de maatschappij moet worden beschermd. De rechter vond doodleuk dat het geen zin heeft hem een gevangenisstraf op te leggen vermits hij zijn straf toch niet uitzit, om welke reden dan ook. Begrijpe wie kan.

Vervolg, zeven dagen later...

Intussen blijkt dat de Marokkaan Saïd L. reeds 11 (elf) keer is veroordeeld voor criminele feiten. En toch niet achter de tralies zat. En dus flierefluitend mocht verder timmeren aan zijn criminele carrière. Het zou me niets verbazen mocht deze aap ook nog van een uitkering genieten. Het wordt tijd voor een nieuw beleid.


Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...