maandag 30 november 2009

Geen Bajonetten in Zwitserland!

whiteknight.jpg

Haleluja! Er is een grote veldslag gewonnen tegen het voortschrijdend islamisme wereldwijd.

In Zwitserland heeft een ruime meerderheid van de bevolking (ca 58%) - tegen de verwachtingen van de Linkse Kerk in - een onverwachte wending gegeven aan het "Minaretten-referendum" door duidelijk te kiezen voor een bouwverbod van minaretten.

Allerlei mensenrechtenorganisaties hebben intussen, zoals we wel konden verwachten, stevig geprotesteerd met niets terzake doende beweringen alszou "een verbod dat uitsluitend van toepassing is op een godsdienst in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en met verschillende VN-verklaringen".

Een minaret heeft immers NIETS met godsdienst te maken, dan wel alles met politiek, bijgevolg zijn alle beschuldigingen en aanklachten van discriminatie of racisme pure larie en apekool. Linkse propaganda van islam-appeasers.

Het zijn dezelfde progressieve organisaties - dikwijls gefinancierd met petro-dollars - die potdoof of afwezig blijven als er maar weer eens christenen en joden worden verdreven, beroofd of vermoord in islamitische landen (denk aan Darfur, Egypte, Somalië, Jemen, Iran etcetera...), misdaden die tegenwoordig bijna dagelijks aan de orde zijn, maar geen of weinig aandacht krijgen in Westerse media.

Het zijn dezelfde organisaties en hun politieke slippendragers die al jaren beweren dat Iran helemaal niet van plan is een atoomwapen te bouwen, die zich dus vierkant kanten tegen elke druk, inmenging of sancties ten aanzien van deze theocratische dictatuur, terwijl specialisten al langer constateren dat - alle waarschuwingen ten spijt - Iran wel degelijk nucleaire wapens ontwikkelt.

Zwitserland heeft momenteel vier minaretten. Indien het verbod wordt verankerd in de grondwet - en daar ziet het er nu dus naar uit - zal het bij die vier torentjes blijven. In termen van symboliek kan het zo worden vertaald dat de islamo-fascisten (neo-Ottomanen) hun nieuwe veroveringen van kafir-land niet langer kunnen bezegelen met spitse torens die dominant boven geïslamiseerde gebieden uitsteken.

Laat er ons nu voor ijveren dat hetzelfde minarettenverbod navolging krijgt in de andere West-Europese landen. Islamisten hechten veel belang aan symboliek, laat ons de "veroveringssymboliek van de minaret" op de schop nemen en dumpen waar ze thuishoort: op het stort.

woensdag 25 november 2009

Turkije erin? België eruit!

MiddleEast.jpg

Er zijn ter linkerzijde stemmen die verkondigen dat Wilders - met het oog op extra publiciteit - een valstrik zou hebben gespannen voor de regering van Turkije en dat "de clan van Erdogan" er met de ogen open is ingetrapt.

U weet het misschien niet, maar een delegatie van de Tweede Kamer van Nederland wil tijdens het kerstreces een werkbezoekje brengen aan Turkije. Wilders, die namens de PVV deel uitmaakt van dit parlement, vond het een goed idee en gaf meteen te kennen dat hij mee wilde naar Turkije. Volgens de Linkse Kerk was dat puur theater en zou Geert met zijn toezegging hebben ingecalculeerd dat de Turken zich zouden verzetten tegen zijn komst. Zodoende... weer televisie bij de vleet, weer prime time op CNN en Fox News...

Wat er ook van zij, vanuit Turkije komen berichten binnen die er niet om liegen: men wil van Wilders niet weten, hij is niet welkom.

«Zo’n fascist en racist is niet alleen in Turkije, maar ook in heel veel Europese hoofdsteden niet welkom», gaf Burak Özügergin, woordvoerder van de Turkse minister Ahmet Davutoglu van Buitenlandse Zaken, inmiddels aan.

«We kunnen niemand vinden die hem wil ontmoeten», loog Özügergin. «Niet alleen binnen de Turkse regering en het parlement, maar ook niet in non-gouvernementele organisaties. Zo’n bezoek, waaraan Wilders deelneemt, beschadigt de contacten tussen ons als twee bevriende landen», voegde Özügergin er aan toe.

En wat zegt Geert Wilders nu zelf?

«Waarom wil ik naar Turkije? Omdat ik het als volksvertegenwoordiger en politiek leider van de virtueel grootste partij van Nederland niet meer dan behoorlijk vind om de Turken recht in hun gezicht te vertellen waarom ze wat ons betreft nooit lid mogen worden van de EU. Waarom voor de PVV het adagium geldt: Turkije erin, Nederland eruit!

Ik zal iedereen eerst zeggen dat Turkije een gewaardeerd NAVO-bondgenoot is en ook dat de PVV wil dat Nederland op politiek, militair en economisch terrein goede relaties onderhoudt met dat land. Beide partijen kunnen daarvan profiteren; maar een goede buur is niet hetzelfde als een lid van de familie».

Waarom mag Turkije geen lid mag worden van de EU? Wij laten Geert Wilders zelf de tien belangrijkste argumenten noemen:

Ten eerste is Turkije een islamitisch land; de meeste inwoners hangen de islam aan en de islamitische cultuur is er dominant. De PVV wil sowieso geen uitbreiding meer van de EU, zeker niet met islamitische landen. We hebben immers al veel te veel islam in Nederland en Europa.

Ten tweede leidt een Turks lidmaatschap van de EU tot nog meer ongecontroleerde massa-immigratie naar West-Europa. In Nederland ervaren we al decennia de negatieve gevolgen van de immigratie uit Turkije, zoals de zware oververtegenwoordiging van Turkse immigranten in vrijwel alle ‘slechte’ statistieken.

Meer import van de achterlijke islamitische cultuur is ongewenst, onze Europese cultuur is gestoeld op de christelijk-joodse en humanistische cultuur, en niet op de islamitische. Wij zijn geen cultuurrelativisten. De westerse beschaving is zoveel beter dan een cultuur gebaseerd op islamitisch imperialisme en barbarisme.

Ten derde kost een Turks EU-lidmaatschap Europa miljarden euro’s. Geld dat zeker ook door de Nederlandse belastingbetaler zal moeten worden opgehoest, aangezien Nederland één van de grootse nettobetalers aan de EU is.

Ten vierde zou Turkije binnen niet al te lange tijd het grootste aantal inwoners van de Europese Unie hebben. Dat zou betekenen dat Turkije ook de meeste Europarlementariërs mag aanleveren. Gelet op de verschrikkelijke realiteit dat steeds meer EU-wetgeving de lidstaten – waaronder Nederland – wordt opgelegd, zou dat betekenen dat de Turken meer invloed krijgen op Nederlandse wetgeving dan de Nederlanders zelf.

Ten vijfde moet Europa niet willen grenzen aan landen als de Islamitische Republiek Iran en Syrië, wat het geval zou zijn als Turkije lid van de EU zou worden.

Het Turkse leger is de grootste verdediger van de erfenis van Kemal Atatürk,Grenzen aan dat soort boevenlanden is riskant voor Europa en geopolitiek onverstandig. Turkije als buffer tussen Oost en West is veruit te prefereren.
Ten zesde ligt Turkije voor meer dan 95 procent buiten Europa. Een geografisch feit. Als we daar aan gaan tornen en Turkije als niet-Europees land toelaten, staan morgen wellicht andere moslimlanden als Marokko, Algerije of Tunesië aan de deur te kloppen.

Ten zevende zou een Turks lidmaatschap van de EU betekenen dat het land moet voldoen aan de zogenoemde Kopenhagen-criteria die Europa stelt aan alle nieuwe leden. Dan moet het Turkse leger terug de kazerne, want dat eist Europa. Dit is normaliter een zeer terechte eis, maar voor Turkije maak ik daar met overtuiging een uitzondering op.

Het Turkse leger is de afgelopen decennia zeer functioneel gebleken in het weerhouden van het verder islamiseren van het politieke systeem in Turkije. Het Turkse leger is de grootste verdediger van de erfenis van Kemal Atatürk, die de islam vergeleek met een rottend kadaver. Zonder de corrigerende rol van het Turkse leger was Turkije nu al een tweede Iran geweest.

Dat kan overigens nog steeds gebeuren, gelet op de groeiende rol van de gevaarlijke premier Erdogan die Turkije politiek stapsgewijs verder wil islamiseren. Een premier die eerder is veroordeeld wegens het voorlezen van een gedicht met de woorden: ‘Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten.’ Het Turkse leger terug in de kazerne is het laatste wat gebeuren moet. Turkije zou verder eroderen tot een islamitische heilstaat, omdat radicale islamitische politici en politieke partijen zoals van premier Erdogan niet meer worden gecorrigeerd en de vrije hand zouden krijgen.

Ten achtste is de Turkse bezetting van Noord-Cyprus illegaal. Niemand erkent de Turkse republiek Noord-Cyprus, op Turkije na.

Ten negende is de behandeling van Koerden en christenen in Turkije ver onder de maat. Het nog steeds niet volmondig erkennen van de Armeense genocide is onacceptabel. Alleen naïeve Europese politici die het eeuwig dominante karakter van de islam ontkennen, denken dat een Turks lidmaatschap van de EU hierin verbetering zal brengen.

Last but not least. Er is geen enkel draagvlak voor een Turks EU-lidmaatschap. Keer op keer wijzen peilingen uit dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking hier niets voor voelt. Ik ben overtuigd dat een referendum hierover in de huidige EU-lidstaten, in het overgrote deel van die landen, tot een voor Turkije negatieve uitkomst zou leiden leidt.

Kortom. Het is de moeite waard te blijven investeren in goede relaties met Turkije, maar een lidmaatschap van de Europese Unie is onverstandig. Laten we het Turkse paard van Troje nooit binnenhalen».

Tot dusver Geert Wilders. Geef toe, zijn argumenten snijden stuk voor stuk hout. Toch zal je ze nooit lezen in de mainstream media, want politiek uiteraard niet correct... Wat ons betreft gelden dezelfde argumenten voor België. Turkije erin? België eruit.

dinsdag 24 november 2009

Minaretten zijn Bajonetten...


Aanstaande zondag wordt in Zwitserland - zoals u allicht weet - een referendum gehouden over het al dan niet instellen van een landelijk verbod op de verdere bouw van minaretten.

Minaretten, u kent ze wel, die smalle torentjes naast de moskee. Voor de ene niet meer dan de plaats waarop de muezzin vijf keer per dag oproept tot het gebed. Volgens anderen eerder hét symbool, hét statement van politieke macht die integratie in de weg staat.

Strikt genomen is de moskee in de islamitische traditie geen heilige maar een sociale plaats. De zelfverklaarde profeet Mohammed kwam er samen met zijn getrouwen. In de koran vindt men slechts één enkel vers waar het over de moskee gaat: in huizen die god toestaat te bouwen en dat zijn naam erin worde vernoemd (Soura 24, vers 36).

Zoals de islamoloog Peter Heine in zijn Islam-lexicon optekent, vervullen moskeeën een "administratieve rol". Hier vonden eertijds de zittingen plaats van de stammenraad en waren het verzamelplaatsen voor mannen die zich opmaakten voor een veldtocht of jihad.

In de loop van de geschiedenis hebben zich alzo twee soorten gebedshuizen ontwikkeld. Enerzijds het gebedshuis strictu sensu voor het dagelijkse gebed van de gelovigen. En aan de andere kant de "vrijdag-moskee" waar op vrijdag wordt gebeden en gepreekt. Van oudsher hebben vrijdag-moskeeën een politiek karakter, want daar verkondigde de kalief zijn "leer".

Moskeeën, voorzien van een minaret en gebouwd in een niet-islamitisch land, worden door mohamedanen gezien als "militaire voorposten" van de ummah, de moslimgemeenschap. In deze voorposten wordt de verovering van het gebied voorbereid en georganiseerd.

De minaret, die geen enkele praktische functie meer heeft, vormt het signaal dat de ummah ter plaatse aan invloed heeft gewonnen en bij machte is om het hele gebied aan de islam te onderwerpen, voor zover dat intussen niet stilzwijgend (dhimmitude) is gebeurd, kijk maar naar tal van steden en gemeenten in vooral het Verenigd Koninkrijk waar de sharia is ingesteld.

Treffend hieromtrent is het intussen beroemde citaat van de Turkse premier Erdogan tijdens een toespraak in de zuidelijke Turkse stad Sur waar hij zei dat «De moskeeën onze kazernes zijn, de moskee-koepels onze helmen, de gelovigen onze soldaten en de minaretten onze bajonetten»... Moet hier nog een tekening bij?

Over dit soort symboliek gaat het in het Zwitsers referendum en deze problematiek zou feitelijk de hele Westerse wereld moeten beroeren.

De heimelijk georchestreerde massa-migraties van moslims, de uitblijvende integratie en de verwatering van de nationale identiteit zijn ondertussen immers ook belangrijke politieke thema's geworden in andere Europese landen als België, Frankrijk, Zweden, Denemarken, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De recente toename van werkloosheid in al deze landen heeft die problematiek enkel aangescherpt en... "worse is still to come"...

De gevolgen van de uitslag van het referendum - in Zwitserland leven officieel 300 à 400.000 moslims, maar het zullen er wel véél meer zijn - is vooral belangijk voor het imago van Zwitserland bij de politiek correcte links-liberale elites in het buitenland en bij uitbreiding voor de Zwitserse industrie.

«Indien het verbod op de bouw wordt aanvaard, wordt het imago van Zwitserland in de Arabische wereld geschaad met alle gevolgen van dien voor onze export,» dreigt Urs Rellstab van de zakenvereniging Economiesuisse.

Anderen vrezen voor de financiële gevolgen en mogelijke boycots, zoals die ook Denemarken te beurt vielen na het incident met de Mohammed-cartoons (Motoons).

De Zwitserse regering en de vertegenwoordigers van zakenverenigingen hebben aldus opgeroepen om het referendum te verwerpen. Maar de organiserende centrumrechtse partij SVP roept vooral de jongeren op om ‘JA' te komen stemmen.

«Zij worden straks de grootste slachtoffers indien de islamisering van Zwisterland doorzet», zegt een voorwoorder van de partij heel terecht. Zoals steeds gebruikt de SVP vindingrijke maar provocatieve affiches om haar slag thuis te halen.

Op deze affiche (zie afbeelding bovenaan) staat een vrouw in boerka naast minaretten die als raketten worden voorgesteld op een Zwitserse vlag. Hoewel de SVP bij de laatste verkiezingen 29% van de stemmen haalde, lijkt de partij momenteel verscheurd door interne twisten, het doet denken aan hetgeen nu gebeurt met het Vlaams Belang.

Volgens de laatste peilingen wordt het voorstel zondag verworpen. Wij hopen uiteraard dat Zwitserland volmondig JA zegt.

zondag 22 november 2009

Boycot Barbie !

Mattel_boerkadoll.jpg

De speelgoedfabrikant Mattel, vooral gekend voor zijn Barbie-poppen, heeft zich - uiteraard uit winstbejag en opportunisme - verlaagd tot een schandelijke knieval aan de islam.

Barbie, die dit jaar haar 50e verjaardag viert, werd bij die gelegenheid en ten bate van de actie "Save the Children" (wat een sarcasme!) door ontwerpster Eliana Lorena in een speciale serie van boerka-klederdracht voorzien. Barbie in een boerka, stel u voor.

Wat een schande! Wat een verraad aan Mattel's doelgroep, miljoenen onschuldige meisjes die stuk voor stuk recht hebben op een toekomst zonder discriminatie en vrouwenhaat en hier dus geschoffeerd worden door een dhimmi fabrikant die enkel uit is op het appeleren aan een islamitische markt.

Ik doe bij deze dan ook een oproep aan alle mensen met gezond verstand om per direct alle producten van Mattel te boycotten en dat ook ostentatief te kennen te geven in de winkels waar u straks uw Sinterklaas-aankopen doet of de cadeautjes voor onder de kerstboom!

Mattel, shame on you !!!!

zaterdag 21 november 2009

Mohammed is een pedofiel!

Pedofilie.jpg

Deze kreet, die naar onze inzichten op juistheid berust, zou aan de basis liggen van de kleine intifada's die afgelopen nacht Anderlecht en Vorst in hun greep hielden. Marokkaanse straatterroristen, in de Vlaamse pers zedig "jongeren" genoemd, hebben het politiekantoor van Anderlecht met molotovcocktails bestookt en volledig doen uitbranden. Ernstige feiten, me dunkt.

Niet volgens de politiek correcte media. Die leiden daags nadien meteen de aandacht af van de harde feiten, die ze nochtans niet kunnen negeren, en steken unisono de beschuldigende vinger uit naar de politiediensten van Brussel. De "relletjes" zouden immers het gevolg zijn van het feit dat de politie-agenten, die in september stakende cipiers in de gevangenis van Vorst hebben vervangen, hun boekje zwaar te buiten gingen.

Zo zouden een aantal moslims het slachtoffer zijn geworden van vernederingen, en moesten de mannen herhaaldelijk de zin "Mohammed is een pedofiel" uitroepen. Racistische vernederingen, noemt men dat in de linkse pers.

Niemand vraagt zich echter af wat de politie-agenten heeft bezield, welke frustraties aan de basis mogen liggen van hun - weliswaar ontoelaatbare - intimidaties en mishandelingen in de gevangenis.

Want als alle feiten in de juiste context worden geplaatst, zullen ze een heel ander licht werpen op de leefsituatie in bewuste gemeenten.

Je zal maar agent zijn in wijken waar het straatcrapuul de wet dicteert, waar criminaliteit welig tiert, waar beetje bij beetje de sharia zijn intrede doet, waar je als agent je leven niet zeker bent en waar een gevoel van straffeloosheid heerst.

Want draai of keer het gelijk je wil, feit is dat criminele allochtonen te soft worden benaderd door politiek en justitie en al te dikwijls hun straf ontlopen, tot grote frustratie van de agenten die hun leven op het spel zetten om die apen achter de tralies te krijgen teneinde de gemeenschap te beschermen.

Het ligt dan ook voor de hand dat sommige agenten, moe getergd en overstretched, in de bak hun kans schoon zien om criminele pestkoppen lik op stuk te geven als niet mis te verstane waarschuwing dat ze zich op straat maar beter gedragen, want in de bak zijn ze niet langer ontouchables maar sitting ducks.

woensdag 11 november 2009

Back soon...

Bush.jpg

Beste trouwe lezers,

Yours truly is even met andere projecten bezig, vindt dus te weinig tijd om nieuwe artikels te posten.

Toegegeven, er is momenteel anders wel genoeg stof om over te schrijven, denk bijvoorbeeld maar aan de massamoord in Fort Hood Texas, gepleegd door een vrome islamiet, een geval van "sudden jihad".

I'll be back soon...

KH


Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...