zaterdag 28 april 2012

De Moslim Broederschap ontmaskerd...


De documentaire "Muslim Brotherhood in America: The Enemy Within", in 10 delen te bekijken op de YouTube-stek van Secure Freedom (Deel 1 zie onderaan dit artikel), is een absolute must voor al wie een goed beeld wil krijgen van de oorlog die de islam momenteel voert tegen het Westen (stealth - global jihad) en welke krachten er achter de schermen aan het werk zijn om die oorlog in "goede banen" te leiden.

Spin in het web is uiteraard de Moslim Broederschap, die onder Barack Obama is kunnen infiltreren tot in de hoogste regeringskringen en weefsels van de Verenigde Staten, met de bedoeling de Amerikaanse natie en bij uitbreiding onze Westerse beschaving van binnenuit aan te vreten en te vervangen door een islamitische dictatuur (kalifaat).

Het beeld dat de gerenommeerde auteur - en voorzitter van het Secure Freedom Center - Frank Gaffney in deze documentaire schetst is huiveringwekkend verhelderend en moet élke Westerling, die zijn beschaving de moeite waard vindt, aanzetten tot weerstand en actie van welke soort dan ook.

"Wir haben es nicht gewusst" is absoluut geen excuus als onze kinderen binnen enkele jaren de vraag stellen waarom we onze wereld zonder slag of stoot hebben overgegeven aan een barbaarse ideologie die ontsproot aan het ziekelijke brein van een moordzuchtige zelfverklaarde profeet uit de Arabische woestijn.

Spread the word.

zaterdag 14 april 2012

Naar de uitroeiing van christenen in de islamitische wereld...


In de islamitische wereld is een genocide aan de gang tegen niet-moslims, lees christenen. De schaarse berichten uit Nigeria, Somalia, Mali, Soedan en Syria zijn verontrustend, maar ook in landen als Egypte voelen christenen zich meer dan ooit bedreigd.

Deze nochtans schandelijke feiten krijgen weinig of geen aandacht in de Westerse media, ze worden zelfs zo voorgesteld dat het lijkt alsof de christenen de aanvallen uitlokken.

Mede schuldig aan deze toestand is de alliantie tussen Links -dat de belangrijkste media domineert- en de islam. Beide doctrines zien in christenen een gemeenschappelijke vijand.

Maar uiteraard is dit in de eerste plaats een voortzetting van de jihad die 1400 jaar geleden begon bij de zelfverklaarde profeet. "Bekamp hen (de niet-moslims) tot er geen ongeloof meer is en Allah de enige god is die op aarde wordt aanbeden", luidt de kernboodschap van de islam.

Nu de Moslim Broederschap, met hulp van Obama en zijn Westerse slippendragers, aan de macht komt in de hele sunni-wereld, voelt de islam zich gesteund en gesterkt om de "global jihad" hoog te laten oplaaien

De volgende video-reportages lichten een tipje van de sluier. Gelieve ze door te zenden naar vrienden en kennissen, en te delen op Facebook, de slapende Westerse wereld moet hier kennis van nemen.

Waar dit allemaal toe leidt? Islam is één der wapens in de handen van een "links-liberale elite" (Illuminati, Bilderbergers...). Doelstelling is de wereld te onderwerpen aan een zelfbenoemde wereldregering... De tol die voor deze "utopia" moet worden betaald? Twee-derde van de wereldbevolking zal worden uitgeroeid. Wie overleeft zal het bestaan van een slaaf leiden...En hier nog enkele uitsmijters, onder andere dit goed artikel over hetzelfde onderwerp: hoe de media de genocide doodzwijgen...

En de toestand in Mali op dit ogenblik: Katholieke leider onthoofd door jihadis in Mali.

En hier een voorbeeld van de medeplichtige verdraaiing van feiten, in dit geval CNN: CNN verdraait waarheid alweer!

zondag 1 april 2012

Professor Coolsaet, u dwaalt!

Coolsaet.jpg

Professor Rik Coolsaet, voorzitter van de vakgroep "Politieke Wetenschappen" aan de Universiteit Gent, schreef dit weekend een opiniestuk in de kwaliteitskrant De Standaard.

Hij liet zijn licht schijnen over het nieuwe offensief tegen de radicalisering van jongeren (lees allochtone moslims) en de Belgische "beproefde" manier van terrorismebestrijding.

Van een professor met zijn staat van dienst, die ook regelmatig als deskundige wordt opgevoerd in debatten en duidingsprogramma's, mag men verwachten dat hij een verhelderende opinie neerzet, gefundeerd op scherpe inzichten en feiten. En dat hij een spade ook een spade noemt.

Niet dus. Zijn opiniestuk rammelt als een aftandse Alfa Romeo op de kasseien van de Oude Kwaremont.

Coolsaet schrijft: "Ideeën, hoe radicaal ook, leiden nooit tot terrorisme. Een terreurdaad wordt niet ingegeven door een gedachte, maar wel door gevoelens van onrecht, uitsluiting, vernedering".

Dat is manifest onjuist. De islam (want het gaat hier over moslimterreur) volgt een andere logica, met name die van de profeet.

In de betrouwbare hadith en sunna staat meermaals geschreven dat de profeet geregeld proclameerde dat precies het gebruik van "terreur" hem succesrijk had gemaakt. Terreur om angst te zaaien en zijn tegenstanders (niet-moslims) te verslaan, te onderwerpen. [1]

Terreur gepleegd door moslims heeft dus weinig of niets vandoen met onrecht, uitsluiting of vernedering, maar alles met het strikt volgen van de islamitische leer.

Ter staving: de plegers van 9/11 waren stuk voor stuk goed opgeleide moslims, met een veelbelovende toekomst in het vooruitzicht. Geen materiëel tekort, geen uitsluiting of vernedering. Idem dito voor talloze andere jihadi's, idem dito zelfs voor de jihadi van Toulouse, een (kleine) crimineel van eigen roeping, zonder materiëel tekort (BMW, smartphone, modische kleding, brede vriendenkring)...

Coolsaet is hier de ofwel de kluit aan het misleiden, ofwel heeft hij weinig of geen noties van de islam, wat in zijn positie merkwaardig is, maar niet echt verrassend. Onze "elites" en beleidvoerders zijn stuk voor stuk leken, waar het over de islam gaat. En dat is verontrustend.

Coolsaet schrijft: "Net zoals alle vorige terrorismegolven kent ook het jihaditerrorisme een begin en een einde. En dat einde is in zicht".

Dat is opnieuw manifest onjuist. De islamitische jihad heeft weliswaar een begin en een einde, maar niet zoals Coolsaet bedoelt. De jihad is begonnen in het jaar 622, heeft onderweg enkele golfbewegingen gekend, is na het inklappen van het Ottomaanse Rijk op de lauweren gaan rusten, tot de Palestijnen en vooral Khomeiny weer vers brandhout op het vuur hebben gesmeten.

Momenteel woedt de (global) jihad weer hevig als nooit tevoren. Getuige de oplaaiende conflicten in Mali, Nigeria, Soedan en vele andere regio's, alsook de toename in terreurdaden in nochtans heel "rustige" landen als Kenya en Thailand. Getuige de talloze verijdelde aanslagen in de Westerse wereld, getuige de toename van gevallen van "sudden jihad", zelfs in België (de aanslag op de bereden politie, de aanslag in Luik...)

De jihad bijna ten einde? Integendeel, Jihad is een fundament van de islam, en zal pas teneinde zijn als de héle wereld is onderworpen aan Allah. [2] [3] [4] [5] [6]

Coolsaet schrijft: "Wie de omvang van de terreurdreiging overdrijft, speelt in de kaart van de aanslagplegers".

Dat zoù juist kunnen zijn, ware het niet dat hier over de islam gaat. Die volgt zijn eigen logica, los van percepties en strategieën in het Westen. Alleen maatregelen, als een laserstraal gericht op de moslimgemeenschappen en wars van alle politieke correctheid, kunnen het tij doen keren. Harde maatregelen, hand in hand met een ander migratiebeleid dat nieuwkomers uit islamitische landen de toegang tot het Westen ontzegt. Anders komen wij er niet uit, en zal het van kwaad naar erger gaan. Tot we in een situatie van verspreide burgeroorlogen belanden, met alle gevolgen vandien. Coolsaet's ontkenning speelt veeleer in de kaart van jihadi's, want zij zien dat als een teken van zwakte, van nakende dhimmitude...

Coolsaet schrijft: "Het is niet omdat in Frankrijk president Sarkozy naar de stemmen van het Front National hengelt en daarom een verband suggereert tussen migratie, moslims, radicalisme, salafisme en terrorisme, dat wij hier in België zijn visie moeten overnemen (...)."

Ja, Sarkozy is een opportunist. Die weinig of niets heeft gedaan tegen de islamisering van het land, die zijn belofte om de enclaves onder hoge druk te reinigen niet heeft ingelost. Maar ontkennen - geachte professor - dat er geen verband zou zijn tussen migratie, moslims, radicalisme en terrorisme, is ontkennen dat water nat is, dat de wereld rond is.

Ik zou Coolsaet willen adviseren "off the record" gesprekken te voeren met de subtop van recherches en geheime diensten. Met de mensen in het veld, die niet onder de druk van politieke correctheid staan en die misleidende statistieken waarop Coolsaet zich (waarschijnlijk) baseert, probleemloos kunnen doorprikken. Want voorwaar, massa-migratie brengt een grootschalige islamisering teweeg. Die staat voor uit de hand lopende criminaliteit en toename van jihadistische activiteiten. Kortom, voor een totale ontwrichting van onze vrije maatschappij.

Het zijn precies mensen als professor Rik Coolsaet die onwetende beleidvoerders op de ernst van de toestand zouden moeten wijzen, in plaats van iedereen weer in slaap te sussen. Zonder gepaste maatregelen ziet het er voor België en de rest van het Westen immers allesbehalve rooskleurig uit.

Voetnoten (in het Engels, want accurater dan andere vertalingen):

[1] Sahih Bukhari, narrated Abu Huraira: Allah's Apostle said, "I have been sent with the shortest expressions bearing the widest meanings, and I have been made victorious with terror (cast in the hearts of the enemy), and while I was sleeping, the keys of the treasures of the world were brought to me and put in my hand." Abu Huraira added: Allah's Apostle has left the world and now you, people, are bringing out those treasures (i.e. the Prophet did not benefit by them).

[2] Qu'ran 8:39. And fight them until there is no more Fitnah (disbelief and polytheism: i.e. worshipping others besides Allah) and the religion (worship) will all be for Allah Alone [in the whole of the world]. But if they cease (worshipping others besides Allah), then certainly, Allah is All-Seer of what they do.

[3] Qu'ran 9:29. Fight against those who believe not in Allah, nor in the Last Day, nor forbid that which has been forbidden by Allah and His Messenger and those who acknowledge not the religion of truth (i.e. Islam) among the people of the Scripture (Jews and Christians), until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued.

[4] Qu'ran 9:33. It is He {Allah} Who has sent His Messenger (Muhammad) with guidance and the religion of truth (Islam), to make it superior over all religions even though the Mushrikun (polytheists, pagans, idolaters, disbelievers in the Oneness of Allah) hate (it).

[5] Sahih Bukhari, Volume 4, Book 52, Number 177; Narrated Abu Huraira: Allah's Apostle said, "The Hour {of the Last Judgment} will not be established until you fight with the Jews, and the stone behind which a Jew will be hiding will say. "O Muslim! There is a Jew hiding behind me, so kill him."

[6] Sahih Bukhari, Volume 1, Book 2, Number 24; Narrated Ibn Umar: Allah's Apostle said: "I have been ordered (by Allah) to fight against the people until they testify that none has the right to be worshipped but Allah and that Muhammad is Allah's Apostle, and offer the prayers perfectly and give the obligatory charity, so if they perform that, then they save their lives and property from me except for Islamic laws and then their reckoning (accounts) will be done by Allah."

_

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...