zaterdag 18 juni 2011

The Muslims feel Bad...

ME_DeepShit.jpg


The Muslims feel bad!

The Muslims feel bad in Gaza!

The Muslims feel bad in the Westbank!

They feel bad in Jordan!

They feel bad in Egypt!

They feel bad in Libya!

They feel bad in Pakistan!

They feel bad in Afghanistan!

They feel bad in Bosnia!

They feel bad in Kosovo!

They feel bad in Algeria!

They feel bad in Tunisia!

They feel bad in Morocco!

They feel bad in Nigeria!

They feel bad in Somalia!

They feel bad in Yemen!

They feel bad in Lebanon!

They feel bad in Syria!

They feel bad in the Sudan!

They feel bad in Iran!

They feel bad in Tchetchenya!

They feel bad in ... !


But, WHERE do the Muslims feel good and comfortable?

They feel good in Belgium!

They feel good in England!

They feel good in Scotland!

They feel good in France!

They feel good in Israel (though they say they don't get the same rights)!

They feel good in Italy!

They feel good in the Netherlands (Holland)!

They feel good in Germany!

They feel good in Sweden!

They feel good in Serbia (except for Kosovo, the southern province of Serbia)

They feel good in Denmark!

They feel good in Norway!

They feel good in the USA!

They feel good in Canada!

They feel good in Australia!

They feel good in Rumania!

They feel good in Hungary!

They feel good in ...!


What can we learn from all this?

They feel good in... all NON-Muslim countries!

They feel bad in... all Muslim countries!


Who do they blame for this?!

They don't blame Islam!

They don't blame their leaders!

They don't blame themselves!

BUT... They blame the countries where they feel comforable and live a good life !! How about that?

And of course, like always... THEY BLAME THE JEWS !!

Allah, why o why did you choose the muslims as the best of all peoples? Big mistake. Heh heh.

.

13 opmerkingen:

 1. Anathematic Action18 juni 2011 om 21:36

  Dat de Arabieren zich nog slecht voelen in Iran, daar kan ik wel inkomen, omdat ze daar een kleine minderheid vormen. Maar dat ze zich ook slecht voelen in Tsjetsjenië of Pakistan, waar ze op geen enkele manier een traditionele minderheid vormen en in geen velden of wegen te bespeuren zijn ? No way, José.

  Ik denk dat ik dit een paar dagen geleden al ergens gelezen had op een Engelstalige blog. Er schijnt ergens een soort weinig doordachte consensus te bestaan onder sommige Islamcritici om quasi alle moslims van de Kaukasus tot aan de Indus ongeveer onwillekeurig aan te duiden als Arabieren, iets wat ik zelfs op Jihadwatch al vaak heb gezien. Een fout die redelijk vaak gemaakt wordt door Amerikaanse neo-conservatieven e.d. Misschien een rare opmerking, maar ergens toont dat toch wel aan dat dergelijke 'redeneringen' vaak het spiegelbeeld vormen van de multiculturele ondoordachtheid om moslims in hun geheel als een soort 'ras' of culturele eenheid voor te stellen. En dat alleen maar omdat multiculturalisten in hun stupiditeit nog niet half zo veel verstand hebben van cultuurverschillen als ze zelf willen beweren. En dan doel ik eerder op het begrip etniciteit. Als in Arabisch vs. Turks vs. Perzisch vs. Punjabi vs. Pasjto...etc. Het zou correcter zijn om te beginnen met "The Muslims feel bad", dan het zomaar klakkeloos over te nemen. Voorzichtig zijn dus.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @AA
  Dit was een ingezonden stukje. Heb het inderdaad te snel gepost, want ik vond het wel origineel en een grond van waarheid hebben.
  Maar je hebt gelijk, hoewel de arabische mentaliteit aan de basis ligt van het probleem, is het correcter van moslims te spreken, los van etniciteit.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Anathematic Action20 juni 2011 om 17:07

  Uiteraard zijn Arabieren globaal gesproken ver in de minderheid binnen de moslimwereld. Aan de andere kant is het wél zo dat de Arabische mentaliteit op zich aan de basis ligt van heel wat onheil onder niet-Arabische moslims. Onder andere heeft de Arabische verovering van het Perzische Sassanidenrijk één en ander aangetoond mbt het Islamitisch superioriteitsdenken binnen het Arabisch kader. De eerste niet-Arabische moslims werden door de Arabische moslims de facto beschouwd als '2e klasse' moslims die niet op hetzelfde respect konden rekenen. In de beginfase van de Arabische veroveringen betekende dit bovendien dat zowel Perzische, Turkse als Egyptische bekeerlingen verplicht waren om de jizya te betalen. In essentie betekent dat dat een systeem, enkel bedoeld om ongelovigen mee te onderdrukken, nog werd toegepast op moslims van een andere dan Arabische ethniciteit. Tijdens deze periode werden dergelijke moslims aangeduid als Mawali, ze werden maw een etiketje opgeplakt en getaxeerd, ondanks het feit dat ze in veel gevallen zelf mee verantwoordelijk waren voor de ruimere geografische verspreiding van de Islam, omdat ze troepen leverden. Jizya is ideologisch exclusief toepasbaar op ongelovigen en in realiteit moedigt Islam volgens de eigen logica religieuze conversie strict gesproken niet aan, omdat dat een logisch inkomensverlies betekent voor Islamitische heersers, aangezien "principieel" moslims niet onder die regeling vallen ! Hoe meer moslims, hoe minder belastingsgeld er te rapen valt !Veel leden van de Sassanidische adelstand en administratie begrepen dit en bekeerden zich als gevolg pro-actief tot de Islam met de bedoeling hun eigen welstand te kunnen verzekeren die ze tijdens de Sassanidische dynastie hadden opgebouwd. De grotere lagen van de samenleving daarentegen zagen duidelijk in dat vasthouden aan hun eigen religie geen optie was, omdat dit gewelddadige discriminatie in het vooruitzicht stelde. Het verschil tussen beide groepen werd langzamerhand duidelijk: de Arabieren namen veel principes van goed bestuur over van de Sassaniden, wat er meestal toe leidde dat de administratie van nieuw veroverde gebieden in Perzië in handen bleef van de Sassanidische adel, en om het inkomensverlies te compenseren, werd de jizya dan maar toegepast op de grotere lagen van de nieuw bekeerde samenleving. Maw, in die periode was er de facto geen Arabier te vinden die er graten in zag om de jizya toe te passen op niet-Arabische moslims ! Men kan dit dus draaien en keren zoals men wil, maar dat wijst klaar en duidelijk op een racistische component van Arabische hegemonie binnen de Islam tot op de dag van vandaag ! Sassanidische bestuursprincipes werden bovendien gemeengoed tijdens het Abbasidisch kalifaat. Met de toenemende bekering van niet-Arabische moslims werd langzamerhand duidelijk dat de hypocrisie van jizya heffen op die moslims niet langer verdedigbaar was vanuit religieus-ideologisch standpunt, maar ook omdat veel niet-Arabische moslims aan de periferie van het Abbasidische rijk zich actief begonnen te verzetten tegen het centraal bestuur in Baghdad !

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Anathematic Action20 juni 2011 om 17:12

  Conclusie:

  1) Hoewel de Islam zichzelf verklaart als een universalistische ideologie die solidariteit propageert naar alle moslims toe en het verschil ten aanzien van ongelovigen benadrukt, is de oorsprong ervan in wezen pan-Arabisch, wat impliciet discriminatie inhoudt van andere etniciteiten, ongeacht of die personen moslims zijn dan wel ongelovigen.

  2) Ook Westerlingen die zich willen bekeren tot de Islam moeten er niet op rekenen dat ze in de ogen van Arabische moslims even veel waard zijn. De realiteit toont aan dat dit niet klopt. Bengaalse, Pakistaanse of Afghaanse moslim gastarbeiders op het Arabisch schiereiland kunnen op even weinig solidariteit van Arabieren rekenen als de gemiddelde ongelovige, zoals bijvoorbeeld Filippijnse kristenen die er gaan werken. Ook op het vlak van ontwikkelingshulp of bijstand bij natuurrampen moeten niet-Arabieren op geen enkele solidariteit rekenen !

  3)De Islam zélf toont de facto de nodige minachting naar moslims van een andere etniciteit. Een ideologie die op brandschatting van ongelovigen is gebaseerd, kan onmogelijk de middelen uit jizya van mede-moslims halen of zelfs rechtvaardigen op grond van een racistische component als dit inherent indruist tegen het Islamitisch uitgangspunt dat "alle moslims solidair zijn met elkaar", maw indruist tegen mohammeds ideeën daarover ! Indien men dit doorheen de geschiedenis wél zou hebben volgehouden, dan zou de Islam als ideologie binnen de kortste keren totaal ongeloofwaardig zijn geworden ! En dan zouden misschien niet zoveel moslims zijn vandaag de dag. Dit is dan ook de uiteindelijke reden waarom jizya voor Mawali moslims werd afgeschaft !
  4) De realiteit is dat Islamitische intimidatie zélf aan de oorsprong ligt van de inefficiëntie in door moslims gedomineerde landen. Historisch zijn er meer moslims uit intimidatie en overlevingsdrang bekeerd dan uit overtuiging. De ironie van het hele verhaal is dat dit de nodige minachting van Arabische heersers heeft opgeleverd voor etnieën in veroverde gebieden, omdat die zich realiseerden dat daardoor hun eigen welstand verminderde ! De belastbare basis van ongelovigen werd immers kleiner ! Tot op de dag van vadaag zien we echter dat de intolerante houding van Arabische moslims naar anderen toe op grond van etniciteit een belangrijke rol blijft spelen. Niet-Arabische moslims zijn niet gelijkwaardig en zullen nooit als gelijkwaardig worden beschouwd !

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Anathematic Action20 juni 2011 om 17:46

  5)Een andere ironie die zich voordoet is dat Arabische suprematie een deel van de ideologie zelf geworden is en dat vooral niet-Arabische Mawali troepen het meest hebben bijgedragen tot de verspreiding ervan in gebieden zoals Afghanistan, Pakistan, het Indiaas subcontinent en Bangladesh !
  Specifiek voor dat gebied is dat het vooral Islamitisch werd door de invallen van moslim nomadengroepen uit Perzië en Centraal Azië, vooral Turkmeense groepen uit het huidige Uzbekistan en Khorasan.(historisch gebied dat delen van Iran en Afghanistan omvat. De Arabieren waren met te weinig om hun Arabische suprematie op te dringen, die werd vooral verspreid door niet-Arabieren !

  6)Arabische suprematie stelt bovendien ook dat Arabisch als taal een gepriviligieerde status heeft omdat Mohammed een Arabier was. Maw aan de taal waarin dus Allah naar Mohammed communiceerde en Mohammed op zijn beurt naar de mensen toe, mag niet worden geraakt ! De Koran moet waar dan ook ter wereld door moslim gelovigen in het Arabisch van de 7e eeuw worden gereciteerd, ook als niet-Arabieren die taal niet verstaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Anathematic Action20 juni 2011 om 18:06

  Een ex-moslim op de site http://www.apostatesofislam.com/apostates/g2/fars_index.htm schrijft daarover het volgende:

  "I left Islam for several reasons. Originally because I was sent by my grandmother to a mullah to learn the Islamic prayer. I was taught this in Arabic, which as a Persian, I didn't understand one word of it. When I asked this mullah what the heck it meant and what I was saying, he said it wasn't important that I know, just that I say it with all my heart. Say what with all my heart? He then complained to my grandmother that I was too questioning for a girl and should be talked to. Whatever. I originally left Islam because I wasn't given the opportunity to even understand it, which is unfortunately the case for most all Persians. That was the first reason. Later when I finally bought an English translation of the Koran, I was appalled. No wonder the Mullah didn't want me to know what it all meant. When I read some of the passages in English to my mother she was shocked with disbelief. "That can't be right?" She couldn't believe it and she had been a Moslem all her life and never knew exactly what the Koran said. She and my sister have both also left Islam.That is the tragic legacy especially in Iran which had Islam forced on it by Arabs. That is why educated college students are up in arms because they are finally beginning to understand what Islam really means and says.
  Islam is, at its very least, a religion of chauvinism. At its worst it combines complete unquestioning dedication to its doctrines, the glorification of violence and vengeance, and the misogynistic tendencies of its followers to make it one of the most dangerous religions man has ever created."

  Wanneer moslims (en dan vooral de mannen) al iets begrijpen van hun eigen "godsdienst" dan kan dit alleen maar omdat imams in de lokale moskee hen uitleggen wat de inhoud van de Koran is in hun eigen taal. Strikt genomen is het zelfs verboden voor imams om een vertaling van de Koran voor te lezen in eender welke andere taal. Hij mag de inhoud ervan wel uitleggen in de eigen taal, maar mag op geen enkele manier een letterlijk vertaalde versie voorlezen, omdat de authentieke boodschap volgens moslim godsgeleerden daardoor geweld wordt aangedaan, wordt verwrongen. In landen als Pakistan zien we dat madrassas (Koranscholen) kinderen dus drillen in het memoriseren van Koranverzen in het 7e eeuws Arabisch, in eerste instantie zonder dat ze de inhoud ervan begrijpen, enkel en alleen omdat moslims verplicht zijn verzen te kunnen afdrammen in die taal.

  De inheemse cultuur van niet-Arabieren is dus onder druk van Arabische agressie en de druk om Arabische suprematie op te leggen, verloren gegaan en houdt het pan-Arabische element van Islam als ideologie in stand in landen die in wezen geen uitstaans hebben met Arabische cultuur ! Onaangepaste inefficiëntie is dus een wezenlijk onderdeel van de racistische component die in de Islam ingebakken zit.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @AA
  As always, knap geschreven en goed beredeneerd!!

  Wat ik eruit onthou: Arabieren zijn racistische chauvins die - met de macht van petro-dollars - op een leugenachtige manier hun achterbakse, gewelddadige ideologie verspreiden en ondertussen "de vrouw" onderdrukken omdat anders hun kaartenhuisje in mekaar stuikt mocht de indoctrinatie - met de moedermelk ingegeven - worden onderbroken.

  We moeten "de vrouw" uit de klauwen van de islam halen en op grote schaal de gewone islamieten voorlichten en informeren over hun idioot geloof. Werk van lange adem, maar het alternatief is oorlog.

  Er is nog een alternatief: onderwerping aan de islam, maar dat is voor een westerling geen optie.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Anathematic Action21 juni 2011 om 15:38

  Als ik de redenering doortrek, dan zeg ik feitelijk ook dat de Islam een volksvreemd element is dat geen binding heeft met de lokale cultuur in die samenlevingen die het geleidelijk aan heeft gedomineerd, zowel op het Arabisch schiereiland zelf als bijvoorbeeld in Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh en alle regio's in Centraal Azië, zoals Azerbaijan, de Kaukasus, Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgizië plus alle moslim regio's in landen zoals China en uiteindelijk ook in Z-O Azië, zoals in Indonesië en Maleisië.

  Maw, Islam is GEEN cultuur, het is een ideologie van de spreekwoordelijke 1 man en een paardekop die succesvol probeerde de etnische suprematie van Arabieren exclusief te linken aan zijn theorie, waardoor beiden samen vallen.

  In wezen is er geen verschil met bijvoorbeeld Nazi rassentheorie, want het dichotome onderscheid tussen "alle Ariërs enerzijds" en "al diegenen die het Arische ras vervuilen" anderzijds is van dezelfde orde als "alle moslims versus alle ongelovigen". Feit dat het pan-Arabisch element er dan nog eens bovenop komt, toont duidelijk aan dat er geen verschil is tussen de twee.

  Het grote verschil tussen beide is feitelijk dat de impact van Arabisch-Islamitische intimidatie zo'n grote traumatiserende invloed heeft gehad op die volkeren, dat die zich pro-actief wilden bekeren, plus het feit dat niet-Arabieren zodanig geïndoctrineerd zijn geweest, dat het vooral de niet-Arabieren zijn die Arabische suprematie verder naar het Oosten hebben geëxporteerd !

  Maw, alle volkeren op deze planeet die oorspronkelijk geen moslims waren, gedragen zich vandaag als de slaven van een doctrine, die doorheen de geschiedenis hun culturele eigenheid ten gronde heeft gericht ! Dus dan zeg ik ook botweg dat Islam GEEN CULTUUR is.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @AA
  Genoteerd !

  Ik zou er graag nog volgende bedenking aan toevoegen:

  Al die jaren dat ik me heb verdiept in de doctrine die zich islam noemt, heb ik mij afgevraagd wat deze pseudo-religie dan zo aantrekkelijk maakt voor (steeds meer) mensen uit vooral de ontwikkelingslanden...

  En ik kom, als ik hierover nadenk, altijd opnieuw uit bij één sleutelwoord: INFERIORITEIT.

  Als we terug gaan in de tijd: Mohamed liep mee in de handelskaravanen en mocht zo constateren dat de Arabieren een zielig zootje waren met het beschavingsgehalte van woestijndromedarissen, dit in vergelijking met de andere volkeren die ze onderweg tegenkwamen.

  Hij zag toen al dat de joden in hoge mate SUPERIEUR waren aan die domme araben.

  Uit een gevoel van prangende INFERIORITEIT is toen HAAT ontstaan jegens de JODEN en bij uitbreiding iedereen die zijn waanzinnige doctrine niet wilde aanhangen.

  De rest is geschiedenis.

  Nog een bedenking graag: in elk islamitisch gebed wordt de niet-moslim VIJFTIEN KEER vervloekt. Moslims bidden 5 keer per dag, dat maakt dus dat wij niet-moslims VIJFENZEVENTIG KEER PER DAG worden vervloekt door islamieten.

  Kan er dan van een harmonieuze samenleving sprake zijn?

  NO WAY JOSE.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Anathematic Action21 juni 2011 om 18:03

  Wat je daar zegt klopt natuurlijk. Een ideologie die alleen op brandschatting van ongelovigen is gebaseerd, kan alleen maar een product zijn van de realisering dat Arabieren in wezen niet in staat zijn om op eigen kracht socio-economisch iets te verwezenlijken. Het voorbeeld van de Sassaniden is typerend. De Sassaniden beschikten over een wereldrijk, de Sassanidische adelstand vergaarde fabelachtige schatten. De Arabische opzet bestond er vooral uit om die in handen te krijgen. De Sassanidische adelstand wilde die vooral niet uit handen geven, en dus bekeerden ze zich. Dat leidde er uiteindelijk toe dat de Arabische veroveraars zich de facto in de nieuw bekeerde Sassanidische adelstand gingen introuwen, terwijl ze ook jizya heften op de arme lagen van nieuw bekeerde Perzen. Dat leidde ertoe dat de Arabieren zelf ook begrepen dat de Perzen een betere structuur hadden om socio-economische activiteiten staatkundig te organiseren, terwijl de Arabieren in eerste instantie een kaste van eeuwig oorlogvoerende militanten waren. De bovenlaag in Perzië, vermengd met Arabisch bloed, werd dus uit die overwegingen ongemoeid gelaten en de beheersstructuur van de Perzen werd door de Omajjaden en de Abbassieden gewoon overgenomen. Veel Abbasidische belastingambtenaren waren Perzen, geen Arabieren ! Perzië was de facto de eerste niet-Arabische regio die klaar en duidelijk aantoonde waar de Arabieren op uit waren. Iets dergelijks verklaart bovendien ook waarom in de landen van Centraal Azië er geen Arabieren te vinden zijn, ondanks het feit dat alle historici het erover eens zijn dat militante Islam zich naar die gebieden verspreidde via Arabische legers !

  1)De meeste volkeren in die regio waren nomadisch en niet sedentair zoals in Perzië het geval was.
  2)De Arabieren vielen die gebieden binnen met de bedoeling militante islam te verspreiden door intimidatie.
  3)In die gebieden viel er echter weinig buit te rapen voor de Arabieren en al helemaal niet vanaf het moment dat de autochtonen zich massaal begonnen te bekeren uit angst. Er kon dus ook geen jizya geheven worden.
  4)Onder druk van interne problemen in het centrum van het Omajjadenrijk en het Abbasidisch kalifaat, plooiden de Arabieren terug naar het Arabische "stamland", wat tegenwoordig de Arabische landen van het MO zijn.

  Ze verlieten Centraal Azië omdat
  1)De bevolking hen socio-economisch niks te bieden had.(geen buit)
  2)ze tot de conclusie kwamen dat er niks te rapen viel (het primaire doel van hun veroveringsdrang)en dat een onbedoeld secundair effect (massale conversie)hen niets opleverde.

  Maw de Arabieren "zagen dat het goed was" en dat ze daar niks konden blijven doen. Indien er in Centraal Azië echt wat te rapen viel, dan had dit slechts gekund als de autochtonen er "belastbare" dhimmis waren gebleven, in plaats van dat ze uit schrik voor militante moslimlegers zouden zijn bekeerd tot de Islam. Centraal Azië zou in het omgekeerde geval vol zitten met Arabieren tot op de dag van vandaag ! Maw, de schrikbarende veroveringstochten en de doelbewuste tactiek om anderen tot onderdanigheid te intimideren leidde ironisch tot verarming van de Islamwereld, stel je voor. Het is dus een vicieuze cirkel.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Anathematic Action21 juni 2011 om 18:29

  Dhimmi's zijn dus de facto belangrijk in die zin dat ze een economische waarde hebben voor een ideologie die zelf niet in staat is om structureel wat te verwezenlijken op socio-economisch vlak als staathuishoudkunde in die ideologie enkel en alleen beperkt blijft tot "belastingen heffen op geminachte ongelovigen", en niet meer dan dat.

  In dat opzicht is het makkelijk te begrijpen waarom moslims zich 'gelukkiger' voelen in West-Europa dan in de landen van herkomst, omdat de dhimmi's hier het geld gewoon naar hun hoofd gooien uit misleide politiek correcte 'solidariteit'. Moslims hoeven hier dus zelfs geen jizya in te voeren met geweld ! Kan het nog gemakkelijker ?

  Ik heb genoeg geschiedenis gelezen om te begrijpen dat de militante afkeer van ongelovigen + de gewelddadige verovering van nieuwe gebieden met het primaire doel om de autochtone bevolking daar te dwingen hun bezittingen af te staan, een soort 'contradictio in terminis' heeft doen ontstaan in die gebieden, die de Islam als ideologie inherent disfunctioneel maakt. Islam = een handleiding voor eeuwige oorlog en heeft geen uitstaans met een vooruitstrevend wereldbeeld. Op geen enkele manier.

  Of in andere woorden, totalitaire ideologie versus cultuur. Hoe meer mensen dat leren in te zien in het Westen, hoe beter.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Anathematic Action22 juni 2011 om 15:35

  De laatste klap op de vuurpijl (en dan ga ik er echt mee ophouden) is dus dat die Arabische (en andere) moslimstaten die NIET beschikken over inkomsten uit olie (of zeer weinig) het beste bewijs vormen dat de Islam - op grond van zeer beperkt socio-economisch 'inzicht' - socio-economisch geen leefbaar model vormt voor een onafhankelijke staat.

  Een typisch voorbeeld in die regio is Jemen, want:

  1)Het aantal ongelovigen dat er leeft is niet groot genoeg om als belastbare basis voor de staat significante inkomsten te genereren.

  2)In vergelijking met de buurlanden in de regio is Jemen quasi verplicht al zijn inkomsten uit de zeer beperkte oliereserves te halen in dat land,wat nu al lang niet voldoende is. En volgens Westerse analysten zouden die beperkte reserves tegen 2017 volledig zijn opgebruikt, zonder dat de overheid heeft geanticipeerd om dat potentieel tekort op te vangen.

  Resultaat: Jemen blijft de meest armzalige armenluizenstaat in de Arabische wereld, en dat heeft het te danken aan de Islam zelf. Andere moslimlanden mogen Allah dus op hun blote knietjes danken dat de oliereserves er aanzienlijk zijn, zonder die inkomsten zouden ze vervallen tot de status van een land als Jemen, dat van geen hout pijlen weet te maken. Indien die inkomsten zouden wegvallen, dan is terug proberen vallen op taxatie van dhimmi's geen mogelijkheid, omdat ze met niet genoeg zijn !

  Al de schade die vandaag wordt toegebracht aan het Westen is dus het gevolg van:

  1)Ongeremde immigratie die effectief overeenkomstig is met traditionele Islamitische expansiedrift.

  2)Ondersteuning van die expansie met financiële middelen die gegenereerd worden uit olieinkomsten uit Arabische staten en de uitholling van sociale zekerheid in het Westen.

  Tot zover het hele betoog volledig afgerond. In elk geval een prettige vakantie nog toegewenst voor iedereen die dit leest, kwestie van niet heel de tijd gefocust te blijven op de deconstructie van Westerse samenlevingen.Tijd om inspanning voor ontspanning te ruilen dus.

  BeantwoordenVerwijderen

Of, als u het liever persoonlijk houdt, stuur een mailtje naar kafirharby(at)gmail.com

Double Standards

Double Standards

Waiting for the Sequel...